Array
(
  [id] => 343
  [date] => 2019-03-12
  [doi] => 
  [title] => Chirurgiczne leczenie otyłości – psychologiczny wymiar oceny efektów przez pacjentów w kontekście różnic międzypłciowych
  [title_en] => THE BARIATRIC SURGERY – PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS OF EVALUATING EFFECTS BY DIFFERENT SEX PATIENTS
  [authors] => Aleksandra Sarna, Katarzyna Popiołek
  [abstract] => 

Występowanie otyłości gwałtownie wzrasta i pociąga za sobą problemy o charakterze medycznym, psychologicznym, kulturowym i społecznym. Procedury chirurgii bariatrycznej prowadzą do znacznego i trwałego ubytku masy ciała oraz, w konsekwencji, do poprawy jakości życia. Niektórzy pacjenci jednak oceniają efekty zabiegu jako niezadawalające. Przeprowadzone badania ujawniły zasadnicze różnice dotyczące oceny przez kobiety i mężczyzn skutków zabiegu. Głównymi czynnikami wpływającymi na ocenę efektów zabiegu w przypadku kobiet okazały się: motywacja, funkcja szczupłego ciała, oczekiwane BMI, BMI osiągnięte 12 miesięcy po zbiegu, ekstrawersja, otwartość na doświadczenie. W przypadku mężczyzn natomiast tymi czynnikami są: motywacja, oczekiwane BMI, sumienność. W badaniach zostały wykorzystane następujące metody: NEO-FFI, kwestionariusz Delta, BIA, Kwestionariusz do badania motywacji do poddania się zabiegowi bariatrycznemu, Kwestionariusz do badania oczekiwań związanych z funkcją szczupłego ciała, Skala oceny efektów chirurgicznego leczenia otyłości. Zmienne wprowadzone do modelu wyjaśniają od 74 % (kobiety) do 77 % ( mężczyźni) wariancji oceny otyłości leczenia chirurgicznego.

[abstract_en] =>

The prevalence of morbid obesity is increasing rapidly, and it is a major medical, social and cultural problem. Bariatric surgery causes significant and permanent weight loss and improves the quality of life. Nevertheless, weight loss is perceived as unsatisfactory by some patients. The fundamental differences in assessing the effects of treatment for women and men are noticed. The main factors affecting the assessment of treatment for women are: motivation, expected BMI, slim body’s function, BMI 12 month after surgical treatment, extroversion, openness to experience. The most important factors for men are: motivation, expected BMI, scrupulousness. The following tools were used: the Inventory NEO-FFI, the Body Image Assessment, the Delta Questionnaire, the Scale of the Assessment of Obesity Surgical Treatment, the Motivation Questionnaire, the Slim Body’s Function Questionnaire. The variables introduced into the model explained 74% (women) to 77% (men) of variances of bariatric surgery assessment.

[keywords] => otyłość, chirurgia bariatryczna, ocean efektów, różnice międzypłciowe [keywords_en] => bariatric surgery, Big Five, image assessment [file_path] => /files/articles/2012-18-chirurgiczne-leczenie-otyoci-psychologiczny-wymiar-oceny-efektw-przez-pacjentw-w-kontekcie-rnic-midzypciowych.pdf [okladka] => psychologoia_kliniczna_i_zdrowia.jpg [rocznik] => Rocznik: 2012 Tom: 18 Numer: 1 [strony] => 131-142 )
chirurgiczne-leczenie-otyoci-psychologiczny-wymiar-oceny-efektw-przez-pacjentw-w-kontekcie-rnic-midzypciowych

Chirurgiczne leczenie otyłości – psychologiczny wymiar oceny efektów przez pacjentów w kontekście różnic międzypłciowych

okladka
THE BARIATRIC SURGERY – PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS OF EVALUATING EFFECTS BY DIFFERENT SEX PATIENTS

Aleksandra Sarna, Katarzyna Popiołek

DOI:

Rocznik: 2012 Tom: 18 Numer: 1
Strony: 131-142

Występowanie otyłości gwałtownie wzrasta i pociąga za sobą problemy o charakterze medycznym, psychologicznym, kulturowym i społecznym. Procedury chirurgii bariatrycznej prowadzą do znacznego i trwałego ubytku masy ciała oraz, w konsekwencji, do poprawy jakości życia. Niektórzy pacjenci jednak oceniają efekty zabiegu jako niezadawalające. Przeprowadzone badania ujawniły zasadnicze różnice dotyczące oceny przez kobiety i mężczyzn skutków zabiegu. Głównymi czynnikami wpływającymi na ocenę efektów zabiegu w przypadku kobiet okazały się: motywacja, funkcja szczupłego ciała, oczekiwane BMI, BMI osiągnięte 12 miesięcy po zbiegu, ekstrawersja, otwartość na doświadczenie. W przypadku mężczyzn natomiast tymi czynnikami są: motywacja, oczekiwane BMI, sumienność. W badaniach zostały wykorzystane następujące metody: NEO-FFI, kwestionariusz Delta, BIA, Kwestionariusz do badania motywacji do poddania się zabiegowi bariatrycznemu, Kwestionariusz do badania oczekiwań związanych z funkcją szczupłego ciała, Skala oceny efektów chirurgicznego leczenia otyłości. Zmienne wprowadzone do modelu wyjaśniają od 74 % (kobiety) do 77 % ( mężczyźni) wariancji oceny otyłości leczenia chirurgicznego.

otyłość, chirurgia bariatryczna, ocean efektów, różnice międzypłciowe