PSYCHOLOGIA ŚRODOWISKOWA I EKOLOGICZNA

Tytuł : Egoistyczni czy oszukani. Syndrom NIMBY na przykładzie inwestycji drogowych
Autor : Antoni Wontorczyk

Tytuł : Jakość życia w przestrzeniach zurbanizowanych – definicje, podsumowanie wyników badań oraz problemy metodologiczne
Autor : Michał Dębek, Bożena Janda-Dębek

Tytuł : Poczucie własnej skuteczności w wymiarze międzykulturowym: Ocena Skali Samoskuteczności w Karierze Międzynarodowej
Autor : Izabela Zientek

Tytuł : Mediacyjna rola modelu planowanego zachowania w wyjaśnianiu prośrodowiskowych zachowań konsumenckich
Autor : Dominika Pogorzelec, Oleg Gorbaniuk

Tytuł : Ewolucja pojęcia mapy poznawczej w psychologii. Przegląd badań dotyczących hierarchii planów i celów działania
Autor : Aleksander Hauziński

Tytuł : Kompetencje społeczne jednostki – perspektywa profilaktyczna
Autor : Dariusz Rosiński

Tytuł : Podmiotowe i środowiskowe czynniki utrudniające efektywną regulację stymulacji
Autor : Andrzej Eliasz

Tytuł : Rozwój dziecięcych teorii umysłu jako proces explicytacji i systematyzacji
Autor : Adam Putko

Tytuł : Autokreacja przestrzeni mieszkalnej a odtwarzanie wzorów płci i poczucia tożsamości
Autor : Lissa Horelli

Tytuł : Psychospołeczne korelaty preferencji środowiskowych oraz zachowań rekreacyjnych młodzieży
Autor : Maria Krzyśko

Tytuł : Profil dyspozycji poznawczych, psychometrycznych i osobowościowych kierowców zawodowych – sprawców wypadków drogowych
Autor : Adam Biela, Maria Biela-Warenica

Tytuł : Reaktancja w motywacji zadaniowej gimnazjalistów
Autor : Zofia Dołęga

Tytuł : Predyktory radzenia sobie ze stresem po powodzi przez dorastających
Autor : Anna Bokszanin

Tytuł : Miasto w kryzysie. Przypadek Bytomia
Autor : Katarzyna Popiołek, Maciej Januszek

Tytuł : Znaczenie pojęcia mapy i metody jego operacjonalizacji w psychologii
Autor : Aleksander Hauziński

Tytuł : Konstrukcja I walidacja Skali Gotowości do Kariery (SGK)
Autor : Augustyn Bańka

Tytuł : Postrzeganie przez nauczycieli problemu przemocy rówieśniczej i jej przeciwdziałania w środowisku szkolnym
Autor : Małgorzata Wójcik, Anna Hełka, Beata Kozak, Aneta Wośko, Marta Błońska

Tytuł : Analiza psychologiczna syndromu NIMBY
Autor : Antoni Wontorczyk

Tytuł : Prawo do prywatności. Spojrzenie psychologiczne
Autor : Zbigniew Zaleski

Tytuł : Tożsamość człowieka i zaangażowanie w działalność proekologiczną
Autor : Ryszard Kulik

Tytuł : Wpływ reaktancji psychologicznej na reprezentacje poznawcze przestrzeni geograficznej
Autor : Andrzej Strzałecki

Tytuł : Poczucie tożsamości jako czynnik wyznaczający zaangażowanie w działania na rzecz społeczności lokalnej
Autor : Michał Ziarko

Tytuł : Wpływ ekstremalnie niskich temperatur na psychikę człowieka – wybrane problemy
Autor : Wanda Osikowska, Aneta Cichosz, Jan Przetacznik

Tytuł : Osobowość marki miasta a ocena jakości życia w nim
Autor : Bohdan Rożnowski, Paweł Kot

Tytuł : Paradoks psychologii środowiskowej
Autor : Daniel Stokols

Tytuł : Psychospołeczne uwarunkowania zmian makrostrukturalnych: Koncepcja zgromadzenia agoralnego
Autor : Adam Biela