PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, OGÓLNA I METODOLOGIA

Tytuł : Redukcjonizm, kognitywistyka, transhumanizm
Autor : Jerzy Bobryk

Tytuł : Aktywność człowieka. Ewolucja poglądów Tadeusza Tomaszewskiego na przedmiot psychologii
Autor : Zofia Ratajczak

Tytuł : Sześćdziesięciolecie Polskiej Psychologii Humanistycznej. Koncepcja Leopolda Blausteina
Autor : Józef Nawrocki

Tytuł : Doświadczenia sensualne w perspektywie społecznej: rytuały, performanse społeczne w wybranych koncepcjach teoretycznych
Autor : Dariusz Grzonka

Tytuł : Mechanika moralności. Dylematy moralne i intuicyjne rozumienie dobra i zła
Autor : Michał Białek

Tytuł : Pojęcie ZAMIARU z perspektywy badań nad rozwojem poznawczym
Autor : Barbara Bokus,Mikołaj Hernik

Tytuł : Wpływ dobowych zmian poziomu pobudzenia na wykonanie zadania poznawczego
Autor : Iwona Sołtysińska

Tytuł : Pojęcie czynności odnalezione: w przebraniu, między wierszami, w domyśle, na marginesie ...
Autor : Maria Materska

Tytuł : Koncepcje sytuacji trudnych: krok naprzód,czy krok wstecz?
Autor : Wiesław Łukaszewski

Tytuł : O dwóch rodzajach mechanizmów motywacyjnych. Koncepcja psychologii według Tadeusza Tomaszewskiego
Autor : Janusz Reykowski

Tytuł : Współczesna kultura masowa jako źródło zagrożeń społecznych i degradacji jednostek w świetle teorii Theodora W. Adorno
Autor : Iwona Butmanowicz-Dębicka

Tytuł : Potrzeba stymulacji a funkcjonowanie uwagi wzrokowej
Autor : Zofia Wodniecka

Tytuł : Okoruchowy mechanizm uwagi w sytuacji decyzyjnej
Autor : Adam Tarnowski, Jan Terelak

Tytuł : Kontrola zautomatyzowania i wprawa. Przypadek efektu Stroopa
Autor : Joseph Tzeglow, Avishai Henik

Tytuł : Analogiczny transfer w rozwiązywaniu zadań
Autor : Jerzy Nosarzewski

Tytuł : O dylematach „metodologia – etyka” we współczesnej psychologii
Autor : Zbigniew Spende

Tytuł : Początek psychometrii: Koncepcja przedstawiona w traktacie łacińskim Christiana Wolff’a Psychologia empirica z 1732 roku
Autor : Adam Biela, Bogdan Pietrulewicz

Tytuł : Krzywa gładka (The Bell Curve). Czy jest to wyrok dla życia społecznego współczesnej Ameryki?
Autor : Elżbieta Hornowska

Tytuł : Koncepcja stałych indywidualnych cech osobowości w kontekście racjonalistyczno-humanistycznej metodologii nauk o człowieku
Autor : Georgij Bałł, Jolanta Wilsz

Tytuł : Sytuacja psychologiczna jako wyraz aktywności własnej człowieka
Autor : Marek Majczyna

Tytuł : Teoria Profesora Tadeusza Tomaszewskiego po latach - Wprowadzenie
Autor : Ida Kurcz

Tytuł : Zadania konwergencyjne i dywergencyjne a pamięć robocza. Badanie metodą generowania interwałów losowych
Autor : Krzysztof T. Piotrowski

Tytuł : Kontekst etyczny badania psychologicznego
Autor : Joanna Staniszewska

Tytuł : O zmieniającej się roli psychologii w zmieniającym się świecie Referat inauguracyjny na 30 Jubileuszowym Zjeździe PTP
Autor : Janusz Reykowski

Tytuł : Psychologia jako dyscyplina naukowa, profesjonalna i etyczna Od Redakcji
Autor : Augustyn Bańka

Tytuł : O używaniu i nadużywaniu metafory komputerowej w psychologii
Autor : Piotr Wolski

Tytuł : Aktor czy badacz? Między przywdziewaniem masek a poszukiwaniem prawdy o sobie
Autor : Maciej Dymkowski

Tytuł : Metodologiczna mitologia w badaniach zachowań konsumenckich
Autor : Piotr Francuz

Tytuł : Kilka uwag dotyczących oceny projektów badawczych rozpatrywanych w ramach Komitetu Badań Naukowych
Autor : Jan Strelau

Tytuł : O ocenie projektów badawczych
Autor : Janusz Reykowski

Tytuł : Reaktywność a transfer w uczeniu się
Autor : Jerzy Nosarzewski

Tytuł : Atrakcyjność a rysy twarzy osoby spostrzegającej
Autor : Waldemar Frąckiewicz

Tytuł : Kryteria oceny projektów badawczych (empirycznych) w psychologii
Autor : Jerzy Brzeziński

Tytuł : Treść, obliczanie i eksternalizm
Autor : Christopher Peacock

Tytuł : Zachowanie się fal elektroencefalograficznych SMR i theta u młodych kobiet po zastosowaniu wolnozmiennych pól magnetycznych
Autor : S. Maria B. Pecyna

Tytuł : Nauka a etyka w przeprowadzaniu badań psychologicznych oraz analizowaniu i przedstawianiu ich wyników
Autor : Robert Rosenthal

Tytuł : Nauka a etyka w przeprowadzaniu badań psychologicznych oraz analizowaniu i przedstawianiu ich wyników
Autor : Robert Rosenthal

Tytuł : Uwaga, uczenie się i świadomość
Autor : Anna Rydzewska

Tytuł : 0 profesjonalizmie psychologicznym i jego związkach z nauką oraz etyką
Autor : Augustyn Bańka

Tytuł : Pierwsza pracownia psychologiczna w Polsce. Komentarz do artykułu R. Stachowskiego pt. „Początki polskiego czasopiśmiennictwa psychologicznego"
Autor : Włodzimierz Szewczuk

Tytuł : O powinnościach – nie tylko metodologicznych – psychologów prowadzących badania naukowe: Profesorowi Janowi Strelauowi na siedemdziesięciolecie
Autor : Jerzy Brzeziński

Tytuł : Dwa sposoby przeżywania emocji a efekty asymilacji i kontrastu
Autor : Alina Kolańczyk, Alicja Dembowska, Anna Krysińska

Tytuł : Wywiad Magazynu Skeptic z Robertem Sternbergiem na temat książki The Bell Curve
Autor : Frank Miele

Tytuł : Wywiad Magazynu Skeptic z Robertem Sternbergiem na temat książki The Bell Curve
Autor : Frank Miele

Tytuł : Co jest szczególnego w efekcie lampy błyskowej?
Autor : Agnieszka Niedźwieńska

Tytuł : Dociekania nad naturą emocji: O emocjach poza świadomością i emocjach poza spontanicznością
Autor : Maria Jarymowicz

Tytuł : Dociekania nad naturą emocji: O emocjach poza świadomością i emocjach poza spontanicznością
Autor : Maria Jarymowicz

Tytuł : Analiza struktury optymizmu
Autor : Agnieszka Czerw

Tytuł : Świadomość afektu w procesie psychicznym
Autor : Alina Kolańczyk

Tytuł : Trójwymiarowy model inteligencji społecznej
Autor : Magdalena Śmieja

Tytuł : Identyfikacja źródeł wspomnień
Autor : Agnieszka Niedźwieńska

Tytuł : Jerry’ego Fodora poszukiwanie natury pojęć
Autor : Zdzisław Chlewiński

Tytuł : Stałość percepcji, analogia i odkrycie naukowe
Autor : Andrzej Falkowski

Tytuł : Iluzoryczne wnioskowania – czyli o zaskakujących konsekwencjach „teorii modeli umysłowych"
Autor : Robert Mackiewicz

Tytuł : Co naprawdę oznaczają dane? Wyniki badawcze, metaanaliza i wiedza kumulatywna w psychologii
Autor : Frank L. Schmidt

Tytuł : Początki polskiego czasopiśmiennictwa psychologicznego
Autor : Ryszard Stachowski

Tytuł : Dysonans poznawczy jako efekt zagrożenia funkcjonalnych aspektów samowiedzy. Weryfikacja empiryczna
Autor : Kinga Lachowicz-Tabaczek

Tytuł : Efekt pogorszenia pamiętania treści związanych z wymogami problemu a hipoteza przedświadomej selekcji pomysłów
Autor : Marek Kowalczyk

Tytuł : Efekt pogorszenia pamiętania treści związanych z wymogami problemu a hipoteza przedświadomej selekcji pomysłów
Autor : Marek Kowalczyk

Tytuł : Wpływ bodźców supra- i subliminalnych na efekt interferencji w zadaniu Stroopa
Autor : Sławomir Śpiewak

Tytuł : Trójwymiarowy model inteligencji społecznej
Autor : Magdalena Śmieja

Tytuł : Badanie efektywności psychoterapii metodą Consumer Reports: Analiza metodologii
Autor : Aleksandra Jaworska

Tytuł : Czy w psychologii empirycznej jest miejsce dla wolnej woli?
Autor : Wiesława Sotwin