PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, OGÓLNA I METODOLOGIA

Tytuł : Redukcjonizm, kognitywistyka, transhumanizm
Autor : Jerzy Bobryk

Tytuł : Aktywność człowieka. Ewolucja poglądów Tadeusza Tomaszewskiego na przedmiot psychologii
Autor : Zofia Ratajczak

Tytuł : Sześćdziesięciolecie Polskiej Psychologii Humanistycznej. Koncepcja Leopolda Blausteina
Autor : Józef Nawrocki

Tytuł : Doświadczenia sensualne w perspektywie społecznej: rytuały, performanse społeczne w wybranych koncepcjach teoretycznych
Autor : Dariusz Grzonka

Tytuł : Mechanika moralności. Dylematy moralne i intuicyjne rozumienie dobra i zła
Autor : Michał Białek

Tytuł : Pojęcie ZAMIARU z perspektywy badań nad rozwojem poznawczym
Autor : Barbara Bokus,Mikołaj Hernik

Tytuł : Wpływ dobowych zmian poziomu pobudzenia na wykonanie zadania poznawczego
Autor : Iwona Sołtysińska

Tytuł : Pojęcie czynności odnalezione: w przebraniu, między wierszami, w domyśle, na marginesie ...
Autor : Maria Materska

Tytuł : Koncepcje sytuacji trudnych: krok naprzód,czy krok wstecz?
Autor : Wiesław Łukaszewski

Tytuł : Standardy nauczania kierunków studiów psychologia – studia magisterskie
Autor : Komitet Badań Naukowych

Tytuł : O dwóch rodzajach mechanizmów motywacyjnych. Koncepcja psychologii według Tadeusza Tomaszewskiego
Autor : Janusz Reykowski

Tytuł : Potrzeba stymulacji a funkcjonowanie uwagi wzrokowej
Autor : Zofia Wodniecka

Tytuł : Okoruchowy mechanizm uwagi w sytuacji decyzyjnej
Autor : Adam Tarnowski, Jan Terelak

Tytuł : Kontrola zautomatyzowania i wprawa. Przypadek efektu Stroopa
Autor : Joseph Tzeglow, Avishai Henik

Tytuł : Analogiczny transfer w rozwiązywaniu zadań
Autor : Jerzy Nosarzewski

Tytuł : O dylematach „metodologia – etyka” we współczesnej psychologii
Autor : Zbigniew Spende

Tytuł : Początek psychometrii: Koncepcja przedstawiona w traktacie łacińskim Christiana Wolff’a Psychologia empirica z 1732 roku
Autor : Adam Biela, Bogdan Pietrulewicz

Tytuł : Krzywa gładka (The Bell Curve). Czy jest to wyrok dla życia społecznego współczesnej Ameryki?
Autor : Elżbieta Hornowska

Tytuł : Koncepcja stałych indywidualnych cech osobowości w kontekście racjonalistyczno-humanistycznej metodologii nauk o człowieku
Autor : Georgij Bałł, Jolanta Wilsz

Tytuł : Sytuacja psychologiczna jako wyraz aktywności własnej człowieka
Autor : Marek Majczyna

Tytuł : Teoria Profesora Tadeusza Tomaszewskiego po latach - Wprowadzenie
Autor : Ida Kurcz

Tytuł : Zadania konwergencyjne i dywergencyjne a pamięć robocza. Badanie metodą generowania interwałów losowych
Autor : Krzysztof T. Piotrowski

Tytuł : Kontekst etyczny badania psychologicznego
Autor : Joanna Staniszewska

Tytuł : O zmieniającej się roli psychologii w zmieniającym się świecie Referat inauguracyjny na 30 Jubileuszowym Zjeździe PTP
Autor : Janusz Reykowski

Tytuł : Psychologia jako dyscyplina naukowa, profesjonalna i etyczna Od Redakcji
Autor : Augustyn Bańka

Tytuł : O używaniu i nadużywaniu metafory komputerowej w psychologii
Autor : Piotr Wolski

Tytuł : Aktor czy badacz? Między przywdziewaniem masek a poszukiwaniem prawdy o sobie
Autor : Maciej Dymkowski

Tytuł : Metodologiczna mitologia w badaniach zachowań konsumenckich
Autor : Piotr Francuz

Tytuł : Kilka uwag dotyczących oceny projektów badawczych rozpatrywanych w ramach Komitetu Badań Naukowych
Autor : Jan Strelau

Tytuł : O ocenie projektów badawczych
Autor : Janusz Reykowski

Tytuł : Reaktywność a transfer w uczeniu się
Autor : Jerzy Nosarzewski

Tytuł : Atrakcyjność a rysy twarzy osoby spostrzegającej
Autor : Waldemar Frąckiewicz

Tytuł : Kryteria oceny projektów badawczych (empirycznych) w psychologii
Autor : Jerzy Brzeziński

Tytuł : Treść, obliczanie i eksternalizm
Autor : Christopher Peacock

Tytuł : Zachowanie się fal elektroencefalograficznych SMR i theta u młodych kobiet po zastosowaniu wolnozmiennych pól magnetycznych
Autor : S. Maria B. Pecyna

Tytuł : Nauka a etyka w przeprowadzaniu badań psychologicznych oraz analizowaniu i przedstawianiu ich wyników
Autor : Robert Rosenthal

Tytuł : Nauka a etyka w przeprowadzaniu badań psychologicznych oraz analizowaniu i przedstawianiu ich wyników
Autor : Robert Rosenthal

Tytuł : Uwaga, uczenie się i świadomość
Autor : Anna Rydzewska

Tytuł : 0 profesjonalizmie psychologicznym i jego związkach z nauką oraz etyką
Autor : Augustyn Bańka

Tytuł : Pierwsza pracownia psychologiczna w Polsce. Komentarz do artykułu R. Stachowskiego pt. „Początki polskiego czasopiśmiennictwa psychologicznego"
Autor : Włodzimierz Szewczuk

Tytuł : O powinnościach – nie tylko metodologicznych – psychologów prowadzących badania naukowe: Profesorowi Janowi Strelauowi na siedemdziesięciolecie
Autor : Jerzy Brzeziński

Tytuł : Dwa sposoby przeżywania emocji a efekty asymilacji i kontrastu
Autor : Alina Kolańczyk, Alicja Dembowska, Anna Krysińska

Tytuł : Wywiad Magazynu Skeptic z Robertem Sternbergiem na temat książki The Bell Curve
Autor : Frank Miele

Tytuł : Wywiad Magazynu Skeptic z Robertem Sternbergiem na temat książki The Bell Curve
Autor : Frank Miele

Tytuł : Co jest szczególnego w efekcie lampy błyskowej?
Autor : Agnieszka Niedźwieńska

Tytuł : Dociekania nad naturą emocji: O emocjach poza świadomością i emocjach poza spontanicznością
Autor : Maria Jarymowicz

Tytuł : Dociekania nad naturą emocji: O emocjach poza świadomością i emocjach poza spontanicznością
Autor : Maria Jarymowicz

Tytuł : Analiza struktury optymizmu
Autor : Agnieszka Czerw

Tytuł : Świadomość afektu w procesie psychicznym
Autor : Alina Kolańczyk

Tytuł : Trójwymiarowy model inteligencji społecznej
Autor : Magdalena Śmieja

Tytuł : Identyfikacja źródeł wspomnień
Autor : Agnieszka Niedźwieńska

Tytuł : Jerry’ego Fodora poszukiwanie natury pojęć
Autor : Zdzisław Chlewiński

Tytuł : Stałość percepcji, analogia i odkrycie naukowe
Autor : Andrzej Falkowski

Tytuł : Iluzoryczne wnioskowania – czyli o zaskakujących konsekwencjach „teorii modeli umysłowych"
Autor : Robert Mackiewicz

Tytuł : Co naprawdę oznaczają dane? Wyniki badawcze, metaanaliza i wiedza kumulatywna w psychologii
Autor : Frank L. Schmidt

Tytuł : Początki polskiego czasopiśmiennictwa psychologicznego
Autor : Ryszard Stachowski

Tytuł : Dysonans poznawczy jako efekt zagrożenia funkcjonalnych aspektów samowiedzy. Weryfikacja empiryczna
Autor : Kinga Lachowicz-Tabaczek

Tytuł : Efekt pogorszenia pamiętania treści związanych z wymogami problemu a hipoteza przedświadomej selekcji pomysłów
Autor : Marek Kowalczyk

Tytuł : Efekt pogorszenia pamiętania treści związanych z wymogami problemu a hipoteza przedświadomej selekcji pomysłów
Autor : Marek Kowalczyk

Tytuł : Wpływ bodźców supra- i subliminalnych na efekt interferencji w zadaniu Stroopa
Autor : Sławomir Śpiewak

Tytuł : Trójwymiarowy model inteligencji społecznej
Autor : Magdalena Śmieja

Tytuł : William Stern i jego program psychologii personalistycznej
Autor : Iwona Koczanowicz-Dehnel

Tytuł : Badanie efektywności psychoterapii metodą Consumer Reports: Analiza metodologii
Autor : Aleksandra Jaworska

Tytuł : Czy w psychologii empirycznej jest miejsce dla wolnej woli?
Autor : Wiesława Sotwin

Tytuł : Badanie trafności egzaminu z przedmiotu „Diagnoza psychologiczna”
Autor : Władysław Jacek Paluchowski, Piotr Haładziński

Tytuł : Autorytet naukowy. Przyczynek do psychologii nauki
Autor : Stanisław Kowalik

Tytuł : Znaczenie czasu w procesie radzenia sobie ze stratą sprawności
Autor : Paweł Wolski, Anna Izabela Brzezińska

Tytuł : Status psychologii jako nauki społecznej a wartość badań nad jakością życia
Autor : Stanisław Kowalik

Tytuł : Re-wizja i re-autoryzacja psychologii. Ekspedycja na peryferie – od myśli krytycznej ku psychologii realnej
Autor : Andrzej Pankalla, Aleksandra Kilian

Tytuł : Koncepcja fantazmatu w teorii działania symbolicznego (SAT) i psychologii kulturowejE.E. Boescha
Autor : Andrzej Pankalla

Tytuł : Model Doświadczania Globalizacji (MDG) i wstępna wersja Skali Doświadczania Globalizacji (SDG)
Autor : Romuald Derbis, Grzegorz Pajestka, Arkadiusz Jasiński

Tytuł : Model Doświadczania Globalizacji (MDG) i wstępna wersja Skali Doświadczania Globalizacji (SDG)
Autor : Romuald Derbis, Grzegorz Pajestka, Arkadiusz Jasiński

Tytuł : Dialogowa natura samoświadomości
Autor : Katarzyna Stemplewska-Żakowicz, Giancarlo Dimaggio, Olga. L. Kozłowska

Tytuł : Wykorzystanie map poznawczych w badaniach psychologicznych
Autor : Aleksander Hauziński

Tytuł : „Nie ma radości bez smutku” – porównanie reprezentacji emocji podstawowych
Autor : Aleksandra Jasielska

Tytuł : Prawo, psychologia i kwantowa teoria prawdopodobieństwa
Autor : Bartosz W. Wojciechowski

Tytuł : Interakcja inteligencji i intuicji: nowa teoria funkcjonowania umysłu
Autor : THE INTERACTION BETWEEN INTELLIGENCE AND INTUITION: A NEW THEORY OF MIND FUNCTIONING

Tytuł : Co? Kto? Komu? – Kierunki badań we współczesnej psychologii ocen moralnych
Autor : Mariola Paruzel-Czachura, Małgorzata Dobrowolska

Tytuł : Przeczenie a prawdziwość zdania – z perspektywy wybranych modeli przetwarzania informacji
Autor : Józef Maciuszek

Tytuł : Rola negacji w rozumieniu tekstu oraz powstawaniu i tłumieniu stereotypowych asocjacji
Autor : Julia Otto, Grzegorz Sędek

Tytuł : Komponent egzekucyjny procesu przetwarzania zdań zaprzeczonych oraz zdań zaprzeczonych z warunkiem logicznym – przyczynek do neuronalnego modelu przetwarzania negacji
Autor : Magdalena Fąfrowicz, Tadeusz Marek, ózef Maciuszek

Tytuł : Kontekst i forma wypowiedzi a ocena jej wiarygodności. Relacja między twierdzeniem, negacją zdaniową i performatywną
Autor : Józef Maciuszek, Maciej Sikorski

Tytuł : Elektrofizjologiczne korelaty zaburzeń uwagowych u dzieci z ADHD: analiza potencjałów zdarzeniowych w słuchowej wersji zadania oddball
Autor : Magdalena Senderecka, Krzysztof Gerc, Anna Grabowska, Roman Chmylak, Jakub Szewczyk

Tytuł : Wilhelm Wundt i rok 1900. (Kulturowy) rdzeń nowożytnej psychologii
Autor : Andrzej Pankalla, Ryszard Stachowski

Tytuł : Język – mówienie – komunikacja. Wokół podstawowych pojęć
Autor : Monika Obrębska

Tytuł : O pewnym rozwiązaniu problemu nauczania diagnozy psychologicznej
Autor : Władysław Jacek Paluchowski

Tytuł : O wzajemnych zależnościach kompetencji językowej i kompetencji komunikacyjnej
Autor : Ida Kurcz

Tytuł : mówienia w schizofrenii. Analiza porównawcza z wykorzystaniem Wskaźników Stylów Mówienia Suitberta Ertela
Autor : Monika Obrębska, Tomasz Obrębski

Tytuł : Kompetencje diagnostyczne psychologa i ich obraz
Autor : Władysław Jacek Paluchowski

Tytuł : Wpływ sytuacyjnie wzbudzonej potrzeby poznawczego domknięcia na różnice indywidualne w aktywizacji treści stereotypowych
Autor : Katarzyna Piotrowska, Małgorzata Kossowska, Marcin Bukowski

Tytuł : Wirtualne zaufanie: wpływ komunikacji zapośredniczonej przez komputer na podejmowanie decyzji o współpracy w sytuacji dylematu społecznego
Autor : Sławomir Śpiewak, Paweł Strojny, Agnieszka Strojny

Tytuł : Polska adaptacja Portretowego Kwestionariusza Wartości Shaloma Schwartza
Autor : Jan Cieciuch, Zbigniew Zaleski

Tytuł : Kontekst odkrycia i kontekst uzasadnienia w diagnozie psychologicznej
Autor : Katarzyna Stemplewska-Żakowicz

Tytuł : Kształcenie w zakresie podstawowych umiejętności diagnozowania –założenia, cele i sposoby realizacji
Autor : Anna Słysz

Tytuł : Czego można, a czego trzeba nauczyć nauczając diagnozy neuropsychologicznej
Autor : Beata Daniluk, Aneta R. Borkowska

Tytuł : Pytania testowe i zachowania studentów: analiza testu wiadomości z „Diagnozy psychologicznej”
Autor : Władysław Jacek Paluchowski, Piotr Haładziński

Tytuł : Metoda samobadania wrażliwości kulturowejw procesie diagnozowania
Autor : Władysław Jacek Paluchowski, Magdalena Kowalewska, Anna Słysz

Tytuł : O formacyjnej roli uniwersytetu
Autor : Jerzy Marian Brzeziński

Tytuł : Filozof i psycholog o szczęściu
Autor : Piotr Szałek

Tytuł : Czy powrót do psychologii personalistycznej jest możliwy i jak mógłby być uzasadniony?
Autor : Henryk Gasiul

Tytuł : Praktyczny przewodnik interpretacyjnej analizy fenomenologicznej w badaniach jakościowych w psychologii
Autor : Igor Pietkiewicz, Jonathan A. Smith

Tytuł : Przyzwalanie jako rys podmiotowego funkcjonowania człowieka
Autor : Marek Majczyna

Tytuł : Status refleksji teoretycznej i metod jakościowych w psychologii a jej funkcja społeczna
Autor : Justyna Melonowska

Tytuł : Czy jest jeszcze sens spierania się o cokolwiek w psychologii?
Autor : Stanisław Kowalik

Tytuł : Związek wybranych emocji ze skutecznością rozwiązywania zadań wykorzystujących logiczne myślenie
Autor : Tomasz Wirga

Tytuł : O pewnych kontrowersjachi nieporozumieniach wokół „teorii psychologicznej” i „psychologii teoretycznej”
Autor : Zbigniew Spendel

Tytuł : Czego nas uczy „psychologia niekontynuowana”?
Autor : Cezary W. Domański

Tytuł : Czy w psychologii empirycznej jest miejsce dla wolnej woli?
Autor : Wiesława Sotwin

Tytuł : Czy nauki prawne mogą być wzorem dla psychologii?
Autor : Agnieszka Mielniczuk

Tytuł : Między dehumanizacją a antropomorfizacją. Powracający problem natury ludzkiej
Autor : Krzysztof Mudyń

Tytuł : Studia psychologiczne w Europie. Analiza porównawcza wybranych przykładów
Autor : Janusz Reykowski

Tytuł : Status podejścia narracyjnego we współczesnej psychologii
Autor : Urszula Tokarska

Tytuł : Teorie naukowe, metodologia badań empirycznych, metodologia humanistyki
Autor : Jerzy Bobryk

Tytuł : Panorama psychologii w Polsce po II wojnie światowej, ze szczególnym akcentem na pierwsze dekady okresu powojennego
Autor : Jan Strelau

Tytuł : Pamięć autobiograficzna i tożsamość
Autor : Tomasz Maruszewski

Tytuł : Kiedy bodziec jest podprogowy?
Autor : Piotr Jaśkowski, Blandyna Skalska

Tytuł : Normy uzupełnień dla 239 polskich zdań
Autor : Marek Nieznański, Eliza Smakuszewska

Tytuł : O różnicach płciowych w przetwarzaniu informacji w warunkach wzbudzenia afektu
Autor : Maria Jarymowicz

Tytuł : Dostępność kategorii w spostrzeganiu własnych lub cudzych grzesznych sukcesów i cnotliwych porażek
Autor : Hanna Brycz

Tytuł : O roli myślenia w regulacji reakcji automatycznych (dane dotyczące przejawów spójnego z przemyśleniami dekodowania utajonych słów)
Autor : Maria Jarymowicz

Tytuł : Pamięć w ujęciu ewolucyjnym
Autor : Jacek Neckar, Agnieszka Niedźwieńska

Tytuł : Dysocjacja: różnorodność kontekstów i znaczeń
Autor : Monika Matecka, Jowita Wycisk

Tytuł : Mechanizm selekcji i indywidualne zasoby uwagi a przetwarzanie ekspresji mimicznej
Autor : Jakub Niewiarowski, Paulina Tasiemska

Tytuł : Wysycanie się znaczeń w rozpoznawaniu materiau niewerbalnego
Autor : Prochowicz Katarzyna

Tytuł : Jak powstał project standardów nauczania
Autor : Doliński Dariusz

Tytuł : Nowe spojrzenie na standardy kształcenia na pięcioletnich studiach psychologicznych. Założenia, doświadczenia, nowe wyzwania
Autor : Jerzy Brzeziński, Dariusz Doliński, Jan Strelau

Tytuł : Kształcenie w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu psychologa – kogo i dla kogo kształcimy?
Autor : Małgorzata Toeplitz-Winiewska

Tytuł : Wpływ samokontroli na wartościowanie treści związanych z zadaniem
Autor : Alina Kolańczyk

Tytuł : Rozumowanie, samoregulacja i pragmatyka
Autor : Robert Mackiewicz

Tytuł : Stan, potrzeby i perspektywy diagnostyki psychologicznej w Republice Czeskiej
Autor : Mojmir Svoboda, Helena Klimusová

Tytuł : Właściwości skali a wynik pomiaru kwestionariuszowego
Autor : Katarzyna Trawka, Tomasz Wirga, Romuald Derbis

Tytuł : Psychologia indygeniczna a słowiańska tożsamość polskiej psychologii akademickiej – znaczenie wiedzy lokalnej
Autor : Andrzej Pankalla, Konrad Kośnik

Tytuł : Trzecioosobowe wizualizacje własnej przeszłości: o uwydatnianiu pozytywnych wspomnień z pamięci autobiograficznej
Autor : Marta Marchlewska,Maja Czarnecka, Zuzanna Molenda, Magdalena Krysztofiak, Agnieszka Glica, Dorota Kobylińska

Tytuł : Między pozytywizmem a interpretatywizmem – badania w działaniu jako element modelu badań w psychologii
Autor : Marzanna Farnicka

Tytuł : KIRH – kwestionariusz do badania kolektywizmu i indywidualizmu równościowego oraz hierarchicznego
Autor : Krystyna Adamska, Sylwiusz Retowski, Roman Konarski

Tytuł : Torowanie ocen intencji bohaterów wiadomości telewizyjnych
Autor : Piotr Francuz, Anna Szalkowska, Ivan Sherstyuk,

Tytuł : Semantyka czy syntaktyka? Rola języka w rozwoju dziecięcej teorii umysłu
Autor :

Tytuł : Kilka refleksji na temat różnic indywidualnych – z perspektywy psychologa
Autor : Jan Strelau

Tytuł : Psychologia (pracy) jako paliatyw? Kilka uwag na marginesie dyskusji o perspektywach psychologii pracy
Autor : Zbigniew Spendel

Tytuł : Blednięcie afektywne wspomnień autobiograficznych
Autor : Tomasz Maruszewski, Michalina Gawinecka,

Tytuł : Uwarunkowania regulacyjnej aktywacji standardów poza-Ja
Autor : Joanna Rajchert, Marta Kamińska-Feldman

Tytuł : Samoregulacja i podejmowanie ryzyka. Rola procesów automatycznych
Autor : Samoregulacja i podejmowanie ryzyka. Rola procesów automatycznych

Tytuł : Adaptacja polska Inwentarza Inteligencji Praktycznej Menedżerów (Tacit Knowledge Inventory for Managers) Richarda K. Wagnera i Roberta J. Sternberga1
Autor : Jan F. Terelak, Anna K. Baczyńska

Tytuł : Od badań podstawowych do zastosowań w praktyce psychologicznej: z perspektywy 50. lat badań nad temperamentem
Autor : Jan Strelau

Tytuł : Na pograniczu prawa i psychologii – nowe obszary współpracy w teorii i praktyce
Autor : Józef Krzysztof Gierowski,

Tytuł : Kiedy odwołując się do testów psychologicznych postępujemy nieetycznie? Analiza kontekstu psychometrycznego
Autor : Jerzy M. Brzeziński