Wskazówki dla autorów

Informacje ogólne

 • Czasopismo publikuje wyłącznie prace oryginalne, których prawa wydawnicze przechodzą na wydawcę.
 • Przekazanie artykułu do redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie była nigdzie dotychczas publikowana.
 • Nadsyłane do redakcji artykuły, doniesienia, recenzje oraz listy do redakcji powinny być dostosowane do naukowego profilu pisma.
 • Materiały proponowane do druku są recenzowane.
 • Materiały zaakceptowane do druku są redagowane zgodnie ze stylem przyjętym w Czasopiśmie.
 • Materiałów nie zamawianych redakcja nie zwraca.

Wymagania dotyczące maszynopisu

 • Maszynopis powinien być sporządzony na papierze formatu A-4, w dwóch egzemplarzach.
 • Tekst powinien być napisany czcionką 12 pkt. (bezszeryfową np. arial) na podwójnej interlinii, margines 3 cm z lewej strony. Należy dołączyć nośnik (dysk CD) – tekst w dowolnym popularnym edytorze, najlepiej w Word.
 • Wszystkie artykuły winny zawierać pełen tytuł, streszczenie w języku polskim i angielskim (tytuł w j. ang., + maksimum 200 słów). Artykuły empiryczne winny mieć wyodrębnione wprowadzenie, metodę badawczą, rezultaty oraz omówienie wyników.
 • Ryciny, tabele oraz odnośniki powinny być spo­rządzone oddzielnie i umieszczone na końcu maszynopisu z oznaczeniem miejsca, w jakim powinny znaleźć się w tekście. Ryciny i tabele winny być sporządzone we właściwej skali (patrz format Czasopisma Psychologicznego) oraz zawierać istotne i najniezbędniejsze detale a także podpisy, jakie mają być zamieszczone pod nimi. Należy wziąć pod uwagę, że nie zawsze można je umieścić w miejscu wskazanym przez autora, dlatego konieczne są powołania w tekście.
 • Tabele muszą być numerowane w odpowiedniej kolejności i opatrzone pełnymi tytułami. W tabelach nie powinny znajdować się dane, które znajdują się w tekście np. w formie diagramu.
 • Liczba opisów zamieszczanych na rycinach powinna być zminimalizowana w stopniu, w jakim jest to tylko możliwe. Elementy redundantne opisów nie powinny znajdować się na rycinach, lecz w legendzie.
 • Tytuł powinien być krótki i jednoznaczny (do 12 słów). Po tytule znaleźć się winny wszystkie dane personalne autora, a w szczególności miejsce pracy wraz z dokładnym adresem oraz adres do korespondencji, e-mail. W przypadku pracy napisanej przez kilku autorów należy podać stopnie i tytuły naukowe wszystkich współautorów oraz dokładne adresy ich miejsca pracy. Dla ułatwienia pracy redakcji należy podać dokładny adres wraz z telefonem oraz e-mailem osoby, która odpowiedzialna jest za korespondencję, korektę autorską.
 • Symbole matematyczne i statystyczne powinny być napisane kursywą. To samo dotyczy słów pochodzenia angielskiego, łacińskiego lub greckiego. Nie należy stosować innych wyróżnień (pogrubienie, podkreślenie, rozstrzelenie).
 • Ryciny i dane (np. w formie tabel) cytowane w ma­szynopisie z innych źródeł muszą być zaopatrzone przez autora, i na jego odpowiedzialność, w adnotację o zezwoleniu na ich wykorzystanie dla celów publikacyjnych.
 • Uwagi dotyczące współpracy, sponsoringu czy też informacje o związku z innymi opracowaniami powinny być wyrażone w formie maksymalnie syntetycznej.
 • Za prawa cytowania fragmentów innych publikacji objętych zastrzeżeniem odpowiedzialny jest sam autor maszynopisu.
 • Pozycje bibliograficzne cytowane w tekście powinny być sporządzone według tego samego wzorca. W tekście i w przypisach podajemy nazwisko autora(ów) i rok wydania, jak np. (Berne i Kowalski, 1995). Jeżeli autorów jest więcej niż 4 podajemy jedynie pierwsze nazwisko dopisując „i in.”. W literaturze poszczególne pozycje umieszczone w porządku alfabetycznym, powinny obejmować nazwisko, inicjały imion, rok, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, numer tomu, numery stron, jak na przykład:

  Thompson, T. (1993). Remote associate problem sets in performance feedback paradigms, Personality and Individual Differences, 14, 1, 11–14.

  w przypadku książek:
  Fodor, J.A. (1993). Psychosomatics. The problem of meaning in the philosophy of mind. Boston: MIT Press.

  książek redagowanych:
  Strelau, J., Ciarkowska, W., Nęcka, E. (red). (1992). Różnice indywidualne: możliwości i preferencje. Wrocław: Ossolineum.

  w przypadku rozdziałów w książkach:
  Michon, A., Jakson J.L. (1985). Time experience. W: A. Michon, J.L. Jakson (red.), Time, mind and behavior (s. 2–17). Heidelberg: Springer Verlag.
 • Niezależnie od materiału dostarczonego na nośniku zawsze wymagane są dwie kopie wydrukowane na papierze. W przypadku rozbieżności między treścią zawartą na dysku a treścią zawartą w maszynopisie, za ostateczną wersję będzie potraktowany materiał wydrukowany na papierze.
 • Korekta musi być dokonana, na dostarczonym przez Redakcję wydruku, zgodnie ze standardami. Nie należy przywracać pierwszej wersji „autorskiej”, gdy materiały zostały już redagowane zgodnie ze stylem przyjętym w Czasopiśmie Psychologicznym.

Materiałów niezamówionych Redakcja nie odsyła.