PSYCHOLOGIA OSOBOWOŚCI

Tytuł : Tożsamość jednostki w obliczu wyboru: Między przystosowaniem a ucieczką od rzeczywistości
Autor : Augustyn Bańka,

Tytuł : Kontrowersje wokół "Wielkiej Piątki"
Autor : Piotr Oleś

Tytuł : Znaczenie doświadczanych emocji dla rozwiązywania zadań problemowych przez makiawelistów
Autor : Romuald Derbis, Tomasz Wirga

Tytuł : Znaczenie doświadczanych emocji dla rozwiązywania zadań problemowych przez makiawelistów
Autor : Romuald Derbis, Tomasz Wirga

Tytuł : Psychologiczne różnice indywidualne i wynikające stąd konsekwencje społeczne
Autor : Jan Strelau

Tytuł : Autoprezentacja pozbawiona mistyfikacji a pojmowanie siebie
Autor : Maciej Dymkowski

Tytuł : Znaczenie regulacyjnej teorii temperamentu w badaniach nad stresem psychologicznym
Autor : Irena Heszen-Niejodek

Tytuł : Gratitude and its measurement – the Polish adaptation of the Grat – R Questionnaire
Autor : Katarzyna Tomaszek, Agnieszka Lasota

Tytuł : Umiejscowienie kontroli a gotowość do zapobiegania zagrożeniom
Autor : Piotr Gasparski

Tytuł : Spektrum zaburzeń zachowania w obrazie ADHD
Autor : Małgorzata Lipowska, Anna Rasmus

Tytuł : Wewnętrzna aktywność dialogowa i jej psychologiczne korelaty
Autor : Piotr K. Oleś, Anna Batory, Monika Buszek, Klaudia Chorąży, Joanna Dras, Tomasz Jankowski, Iwona Kalinowska, Dorota Kubala, Jolanta Parzych, Sebastian Sadowski, Krystyna Sosnowska, Wiesław Talik, Marcin Wróbel

Tytuł : Wyrazy mimiczne emocji u osób nieśmiałych
Autor : Joanna Zinczuk

Tytuł : Związek indukowanych emocji z ruminacjami i orientacją pozytywną
Autor : Tomasz Wirga, Grzegorz Pajestka, Anna Kopczak-Wirga

Tytuł : Różnorodność emocji jako podstawa poczucia pełni szczęścia
Autor : Maria Jarymowicz, Dorota Jasielska

Tytuł : Test Sensu Życia (Purpose in Life Test, PIL) J.C. Crumbaugha i L.T. Maholicka: analiza psychometryczna
Autor : Jolanta Życińska, Maciej Januszek

Tytuł : Skala Sprężystości Psychicznej – polska adaptacja Ego Resilency Scale
Autor : Łukasz D. Kaczmarek

Tytuł : Intensywność traumy a objawy stresu pourazowego i potraumatyczny wzrost u żołnierzy uczestniczących w misjach wojskowych
Autor : Nina Ogińska-Bulik

Tytuł : Kryzys połowy życia u duchownych
Autor : Jadwiga Krzewska-Gordzijewska, Piotr K. Oleś

Tytuł : Pięcioczynnikowy model osobowości a profile psychopatii w grupie nieprzestępczej
Autor : Jarosław Groth, Lidia Cierpiałkowska

Tytuł : Coach wobec ryzyka kryzysu
Autor : Jacek Sypniewski, Piotr Passowicz

Tytuł : Kwestionariusz Ryzyka Stymulacyjnego i Ryzyka Instrumentalnego (KRSiRI) – nie tylko dla sportowców
Autor : Ryszard Makarowski

Tytuł : Organizacja osobowości i jej pomiar– polska adaptacja kwestionariusza IPOKernberga i współpracowników
Autor : Agnieszka Izdebska, Beata Pastwa-Wojciechowska

Tytuł : Osobowościowe korelaty postaw wobec przemocy u kobiet i mężczyzn z uwzględnieniem poziomu organizacji osobowości O. Kernberga
Autor : Beata Pastwa-Wojciechowska, Maria Kaźmierczak, Magdalena Błażek, Tomasz Besta

Tytuł : Światło niebieskie a nastrój – rola pory i długości ekspozycji oraz typu okołodobowego
Autor : Patrycja Siemiginowska, Krystyna Golonka, Irena Iskra-Golec

Tytuł : Ego-resiliency jako zasób osobisty – narzędzie pomiaru i jego wykorzystanie w badaniach interdyscyplinarnych
Autor : Anna Kołodziej-Zaleska, Hanna Przybyła-Basista

Tytuł : Patologia organizacji osobowościw teorii relacji z obiektem O. Kernberga
Autor : Lidia Cierpiałkowska, Monika Marszał

Tytuł : Mechanizm sprężystości psychicznej– model mediacji dwukrokowej z udziałem aktywnego radzenia sobie i pozytywnego afektu wśród artystów muzyków
Autor : Łukasz D. Kaczmarek, Katarzyna Aleszczyk

Tytuł : Dysregulacja emocjonalna i poznawcze aspekty teorii umysłu a dojrzałość mechanizmów obronnych jako wskaźnik poziomu organizacji osobowości
Autor : Dominika Górska

Tytuł : Współczucie wobec samego siebie a inne wymiary osobowości oraz emocjonalne funkcjonowanie ludzi
Autor : Irena Dzwonkowska

Tytuł : Odczuwanie strat zasobowych a nasilenie stresu posttraumatycznego u żołnierzy na misjach wojskowych
Autor : Kamil Chibowski

Tytuł : Złożoność osobistych standardów wartościowania a podatność na utajone wpływy bodźców afektywnych
Autor : Maria Jarymowicz

Tytuł : Dwa typy osobowości z tendencją do manipulacji interpersonalnej w okresie dorastania a zdolność rozpoznawania mikroekspresji mimicznych
Autor : Szymon Emilia Draheim

Tytuł : Neurogenetyczna koncepcja osobowości R.C. Cloningera – związki z teorią PEN H.J. Eysencka oraz Modelem Wielkiej Piątki w ujęciu PT. Costy i R.R. McCrae
Autor : Elżbieta Hornowska, Katarzyna Kaliszewska

Tytuł : Powodzenie w studiach osób niewidomych i słabo widzących a niektóre cechy osobowości
Autor : Andrzej Sękowski, Waldemar Klinkosz

Tytuł : Rola metapoznawczego Ja w poszukiwaniu diagnostycznych informacji o sobie
Autor : Agnieszka Fanslau, Hanna Brycz

Tytuł : Struktura czynnikowa, rzetelność i trafność skali do mierzenia dwóch typów osobowości z tendencją do manipulacji interpersonalnej w okresie dorastania
Autor : Szymon Emilia Draheim

Tytuł : Trzy podstawowe typy czy cztery struktury temperamentu?
Autor : Bogdan Zawadzki, Jan Strelau

Tytuł : Preferowanie sprawności i ignorowanie moralności jako wyraz narcystycznej regulacji obrazu Ja
Autor : Róża Bazińska, Krystyna Drat-Ruszczak, Marta Pałucha

Tytuł : Temperament i inteligencja emocjonalna sportowców dyscyplin indywidualnych i zespołowych
Autor : Andrzej Sękowski, Monika Berej

Tytuł : Osobowość typu D a negatywne i pozytywne następstwa ekspozycji na traumę u młodzieży
Autor : Nina Ogińska-Bulik

Tytuł : Osobowość makiawelisty i niemakiawelisty w ocenie własnej i partnerów
Autor : Irena Pilch

Tytuł : Psychologiczne mechanizmy torowania trzech konstruktów Ja
Autor : Dariusz Drążkowski

Tytuł : Temperament, tendencje depresyjne i detekcja sygnałów emocjonalnych
Autor : Magdalena Marszał-Wiśniewska, Małgorzata Fajkowska-Stanik

Tytuł : Pozahedonistyczna tendencja w regulacji emocji
Autor : Aleksandra Jasielska

Tytuł : Psychobiologiczna koncepcja osobowości R.C Cloningera i jej związki z regulacyjną koncepcją temperamentu J. Strelaua
Autor : Elżbieta Hornowska

Tytuł : Typy ja cielesnego, czyli sposoby doświadczania swojej cielesności przez kobiety
Autor : Beata Mirucka

Tytuł : H. Schulera i M. Prochaski polska wersja Inwentarza Motywacji Osiągnięć – Leistungsmotivationsinventar (LMI)
Autor : Waldemar Klinkosz, Andrzej Sękowski

Tytuł : Elementy składowe kompetencji emocjonalnej
Autor : Mirosława A. Leopold

Tytuł : Regulacja zachowania wytrwałego
Autor : Jacek Buczny, Wiesław Łukaszewski

Tytuł : Intrapsychiczne źródła samooceny: znaczenie emocji, temperamentu i poczucia zdolności do działania
Autor : Kinga Lachowicz-Tabaczek, Justyna Śniecińska

Tytuł : Represywny styl radzenia sobie z bodźcami zagrażającymi a samooszukiwanie1
Autor : Joanna Zinczuk, Szymon Emilia Draheim