PSYCHOLOGIA PRACY I ORGANIZACJI

Tytuł : Poczucie koherencji a etyka pracy. Składniki poczucia koherencji jako predyktory wymiarów etyki pracy
Autor : Damian Grabowski, Żaneta Rachwaniec-Szczecińska

Tytuł : Konstrukcja i wstępna analiza Kwestionariusza Postrzeganego Stresu w Pracy (PSwP)
Autor : Teresa Chirkowska-Smolak, Jarosław Grobelny

Tytuł : Konstrukcja i wstępna charakterystyka psychometryczna skróconej wersji Wielowymiarowego Profi lu Etyki Pracy (WPEP-s)
Autor : Damian Grabowski

Tytuł : Regulacyjna funkcja przywiązania do zawodu
Autor : Aleksander Hauziński

Tytuł : Tadeusza Tomaszewskiego pojęcie sytuacji człowieka aktywnego. Opis czy wyjaśnianie?
Autor : Zofia Ratajczak

Tytuł : Mapy poznawcze zainteresowań
Autor : Aleksander Hauziński

Tytuł : Sens życia a sytuacja kryzysowa
Autor : Anna Warchala, Irena Krupka-Matuszczyk

Tytuł : Otwartość na karierę międzynarodową wśród młodzieży polskiej i francuskiej
Autor : Augustyn Bańka, Agata Goździewicz-Rostankowska, Artur Mikiewicz

Tytuł : Preferencje wartości w mapowaniu kariery zawodowej w przestrzeni społecznej
Autor : Aleksander Hauziński

Tytuł : Molestowanie seksualne w miejscu pracy
Autor : Eugenia Mandal

Tytuł : Różnice międzypłciowe w satysfakcji z pracy i jakości życia wśród przedstawicieli kadry zarządzającej
Autor : Paweł Miąsek, Alicja Żak-Łykus, Katarzyna Skałacka, Magdalena Nawrat

Tytuł : Etyka pracy i wartości realizowane w pracy a zaangażowanie pracowników
Autor : Damian Grabowski, Żaneta Rachwaniec-Szczecińska

Tytuł : (Bez)interesowność wolontariatu. Koszty i zyski psychologiczne w pracy wolontariuszy hospicyjnych
Autor : Aleksandra Dembińska

Tytuł : Kiedy zadowoleni z pracy są także zadowoleni z życia? Rola kompetencji pracownika i jego dopasowania do środowiska pracy
Autor : Agata Jastrzębowska-Tyczkowska, Krystyna Skarżyńska

Tytuł : Efektywne rozwiązywanie konfliktów towarzyszących inwestycjom celu publicznego
Autor : Agnieszka Fornalczyk

Tytuł : Poczucie jakości życia osób z kadry kierowniczej w świetle Modelu Osobowościowo-Aksjologicznego MOA
Autor : Barbara Mróz

Tytuł : Eksploracja ruminacyjna a decyzyjność i samoskuteczność w karierze
Autor : Aleksander Hauziński

Tytuł : Osobowościowe wyznaczniki obywatelskich zachowań organizacyjnych – przegląd badań
Autor : Łukasz Baka

Tytuł : Przenoszenie przekonania o własnej skuteczności w nową rolę życiową: model moderacyjny i mediacyjny
Autor : Bohdan Rożnowski, Paweł Kot

Tytuł : Psychometryczne właściwosści Kwestionariusza Zachowań Kontrproduktywnych CWB-C
Autor : Łukasz Baka, Romuald Derbis, Radosław Walczak

Tytuł : Wstępna charakterystyka psychometryczna polskiej wersji skal do diagnozy postaw wobec kariery proteuszowej i kariery bez granic
Autor : Elżbieta Turska, Marta Stasiła-Sieradzka

Tytuł : Nieetyczne zachowanie się rekruterów wobec kandydatów do pracy i jego uwarunkowania
Autor : Agata Chudzicka-Czupała, Anna Gałka

Tytuł : Rola Kwestionariusz zachowań w ruchu drogowym KZD i KZD-P – pomiar ryzyka u kierowców
Autor : Paulina Baran

Tytuł : Ryzykowni starsi kierowcy: Perspektywa psychologiczna w sytuacji pracy
Autor : Antoni Wontorczyk

Tytuł : Analiza okulograficzna wpływu obciążenia pracą na sprawność operatorską pilota
Autor : Szczechura J., Terelak J.F., Kobos Z., Pińkowski J

Tytuł : Etyki ponowoczesności a przyszłość psychologii pracy
Autor : Damian Grabowski

Tytuł : Różnice w zachowaniach rywalizacyjnych i kooperacyjnych podejmowanych przez grupy menedżerów i młodzieży
Autor : Irena Pilch, Renata Rosmus

Tytuł : PODSTAWOWE SAMOWARTOŚCIOWANIE – WALIDACJA POLSKIEJ WERSJI SKALI DO POMIARU CORE SELF-EVALUATIONS
Autor : Radosław Walczak, Romuald Derbis

Tytuł : Postawy wobec twórczości w miejscu pracy
Autor : Edward Nęcka

Tytuł : Taksonomia leksykalna i struktura cech osobowości przypisywanych przedsiębiorcom
Autor : Oleg Gorbaniuk, Agnieszka Lebiedowicz

Tytuł : Uwarunkowania lojalności pracowniczej
Autor : Renata Rosmus

Tytuł : Uwarunkowania lojalności pracowniczej
Autor : Renata Rosmus

Tytuł : Prospołeczne preferencje zawodowe a społeczny zegar zawodowy
Autor : Dominika Ochnik

Tytuł : Ukryte i jawne funkcje pracy a ekologia życia człowieka
Autor : Antoni Wontorczyk

Tytuł : Funkcjonowanie emocjonalne w warunkach przedłużonej blokady niebieskiego światła
Autor : Magdalena Król*, Halszka Ogińska, Aleksandra Domagalik, Justyna Janik, Tadeusz Marek

Tytuł : Etyka pracy a motywacja osiągnięć
Autor : Damian Grabowski, Agata Chudzicka-Czupała, Żaneta Rachwaniec-Szczecińska

Tytuł : Funkcjonowanie emocjonalne w warunkach przedłużonej blokady niebieskiego światła
Autor : Magdalena Król*, Halszka Ogińska, Aleksandra Domagalik, Justyna Janik, Tadeusz Marek

Tytuł : Przedziałowość a wybrane właściwości funkcjonowania edukacyjno-zawodowego ludzi młodych
Autor : Elżbieta Turska

Tytuł : Przedziałowość a wybrane właściwości funkcjonowania edukacyjno-zawodowego ludzi młodych
Autor : Elżbieta Turska

Tytuł : Osobowościowe i demograficzne uwarunkowania relacji pomiędzy pracą i rodziną u pracowników samorządu
Autor : Irena Iskra-Golec, Wanda Osikowska, Patrycja Siemiginowska, Jan Przetacznik

Tytuł : Cechy osobowości a podejmowanie działań rozwojowych przez pracowników
Autor : Mariola Łaguna

Tytuł : Osobowość a postrzeganie stresogenności pracy w policji
Autor : Bohdan Dudek, Jerzy Koniarek, Maria Szymczak

Tytuł : Poczucie efektywności pracy i patologia ról zawodowych w zakładzie przemysłowym
Autor : Wojciech Cwalina

Tytuł : Poczucie efektywności pracy i patologia ról zawodowych w zakładzie przemysłowym
Autor : Wojciech Cwalina

Tytuł : Etyka pracy jako zmienna psychologiczna
Autor : Damian Grabowski

Tytuł : Wsparcie społeczne a stres w pracy kierowniczej
Autor : Roman Cieślak

Tytuł : Wartościowanie pracy a doświadczanie bezrobocia
Autor : Romuald Derbis

Tytuł : Dopasowanie człowiek – organizacja i tożsamość organizacyjna a wykonanie pracy
Autor : Joanna Czarnota-Bojarska

Tytuł : Psychologiczne problemy, kryteria i procedury w podejmowaniu decyzji kadrowych
Autor : Czesław Nosal

Tytuł : Does the social competence of future employees conform with the expectations of employers?
Autor : Elżbieta Kasprzak, Maciej Michalak

Tytuł : Model „Stylu Twórczego Zachowania” jako wyznacznik funkcjonowania kadry menedżerskiej w warunkach zmian systemowych
Autor : Andrzej Strzałecki

Tytuł : Czynniki sukcesu zawodowego młodych bezrobotnych w świetle indywidualno-środowiskowego dopasowania do rynku pracy
Autor : Elżbieta Kasprzak

Tytuł : Polska wersja Meyera i Allen Skali Przywiązania do Organizacji
Autor : Augustyn Bańka, Agata Wołowska, Róża Bazińska

Tytuł : Polska wersja Meyera i Allen Skali Przywiązania do Organizacji
Autor : Augustyn Bańka, Agata Wołowska, Róża Bazińska

Tytuł : Wpływ społeczny w obliczu zysku i straty w pracy zawodowej: Badania polsko-macedońskie
Autor : Eugenia Mandal

Tytuł : Atrakcyjność miejsca pracy a zadowolenie z pracy
Autor : Agnieszka Lipińska-Grobelny, Marta Jędrasik

Tytuł : Wpływ czasu pracy i jego kontroli na relacje między życiem osobistym i zawodowym
Autor : Agnieszka Lipińska-Grobelny

Tytuł : Konflikty „praca – rodzina” a zadowolenie z pracy – pośrednicząca rola zaangażowania w pracę
Autor : Anna M. Zalewska

Tytuł : Innowacyjność pracowników. Rola indywidualnego dobrostanu i innowacji organizacyjnych
Autor : ofia Mockałło, Krystyna Skarżyńska

Tytuł : Cechy osobowości a podejmowanie działań rozwojowych przez pracowników
Autor : Mariola Łaguna

Tytuł : Zaspokojenie podstawowych potrzeb psychologicz- nych jako mediator między podstawowym samo- wartościowaniem a zadowoleniem zawodowym
Autor : Radosław B. Walczak

Tytuł : Dlaczego lojalni pracownicy nie przejawiają intencji odejścia z Organizacji? Rola wsparcia przełożonego oraz duchowości pracowników
Autor : Marcin Wnu

Tytuł : Dobrostan pracowników pracujących na różnych zmianach
Autor : Bohdan Rożnowski, Tomasz Korulczyk

Tytuł : Organizacyjno-podmiotowe uwarunkowania zjawiska wypalenia zawodowego
Autor : Stanisław A. Witkowski, Magdalena Ślazyk-Sobol

Tytuł : Psychospołeczne uwarunkowania dobrostanu pracowników i zamiaru odejścia z organizacji. Weryfikacja modelu
Autor : Marcin Wnuk

Tytuł : Test R-W jako trafne narzędzie w badaniach przesiewowych z zakresu psychologii pracy
Autor : Grzegorz Pajestka, Katarzyna Skałacka, Tomasz Wirga

Tytuł : Style orientacji zawodowej– postawy teoretyczne i narzędzie pomiaru
Autor : Elżbieta Kasprzak

Tytuł : Kontrproduktywność, pasywność i przejawy wycofania z ról organizacyjnych wśród polskichpracowników
Autor : Maciej Macko, Maria Strykowska

Tytuł : Motywacja osiągnięć, ciemna triada i zaangażowanie w pracę jako korelaty zachowań kontrproduktywnych
Autor : Romuald Derbis, Jakub Filipkowski

Tytuł : Zaangażowanie w pracę w kontekście dopasowania człowieka do pracy
Autor : Teresa Chirkowska-Smolak

Tytuł : Przeżyć pomiędzy młotem a kowadłem. Osobowościowe i psychospołeczne predykatory konfliktu praca-dom i dom-praca w grupie zawodowej pielęgniarek
Autor : Katarzyna Popiołek, Ewa Wojtyna

Tytuł : Możliwości i ograniczenia diagnozowania mobbingu w miejscu pracy
Autor : Katarzyna Durniat

Tytuł : Psychospołeczne uwarunkowania dobrostanu pracowników i zamiaru odejścia z organizacji. Weryfikacja modelu
Autor : Marcin Wnuk

Tytuł : Znaczenie wsparcia społecznego i zaangażowania w pracę dla związku stresorów w pracy i wypalenia zawodowego
Autor : Romuald Derbis, Łukasz Baka

Tytuł :
Autor : THE ROLE OF TRUST IN BUILDING WORK ENGAGEMENT – MEDIATING EFFECT OF AUTONOMOUS MOTIVATION

Tytuł : Pozycja pracowników w strukturze organizacji a obraz własnej osoby
Autor : Kazimierz Kotlarski

Tytuł : Wsparcie w pracy i spostrzegane wsparcie organizacyjne kobiet powracających do pracy po urodzeniu dziecka
Autor : Małgorzata Dobrowolska, Jagoda Sikora

Tytuł : Niebezpieczne zachowanie kierowców z zespołem zaburzeń uwagi i nadaktywnością (ADHD)
Autor : Antoni Wontorczyk

Tytuł : Style orientacji zawodowej– postawy teoretyczne i narzędzie pomiaru
Autor : Elżbieta Kasprzak

Tytuł : Doświadczane emocje i ich regulacja jako wyznaczniki wypalenia zawodowego pracowników usług
Autor : Róża Bazińska, Dorota Szczygieł

Tytuł : Przekonania o własnej skuteczności na różnych etapach tranzycji z edukacji na rynek pracy
Autor : Bohdan Rożnowski, Paweł Kot

Tytuł : Myślenie strategiczne w relacji do preferowanych wzorców kierowania
Autor : Jolanta Babiak, Beata Bajcar, Czesław Nosal

Tytuł : Poczucie jakości życia u kierowników i pracowników w świetle uwarunkowań aksjologicznych
Autor : Barbara Mróz

Tytuł : Człowiek i elastyczne formy zatrudnienia – wybrane problemy
Autor : Małgorzata Dobrowolska

Tytuł : Struktura kluczowych pojęć rynku pracy u młodzieży wchodzącej na ten rynek
Autor : Bohdan Rożnowski

Tytuł : Zróżnicowanie struktury wartości realizowanych w pracy wśród pracowników zawodów z misją społeczną
Autor : Agnieszka Czerw, Anna Borkowska

Tytuł : Empowerment w ujęciu procesualnym
Autor : Dorota Kanafa-Chmielewska

Tytuł : Kształtowanie kultury wartości i zaangażowania organizacyjnego – psychospołeczne wyzwania współczesnych organizacji
Autor : Agnieszka Kozak, Jacek Sobek

Tytuł : Jakość życia kobiet migrujących zarobkowo oraz jej wpływ na intencję ponownych wyjazdów
Autor : Bohdan Rożnowski

Tytuł : Orientacje życiowe a postawy wobec rynku pracy ludzi młodych. Mediująca rola wartości
Autor : Elżbieta Turska, Marta Stasiła-Sieradzka

Tytuł : Jak skutecznie scynizować własnych pracowników i uczynić firmę mniej efektywną?
Autor : Maciej Macko, Marcin Łaciak

Tytuł : Skala Prospołecznych Preferencji Zawodowych
Autor : Dominika Ochnik, Marta Stala, Renata Rosmus

Tytuł : Możliwości uwzględniania religijności i duchowości w praktyce zarządzania w opinii menedżerów
Autor : Jarosław Polak

Tytuł : Problematyka ryzyka w psychologii transportu
Autor : Antoni Wontorczyk

Tytuł : Uwarunkowania dynamiki wypalenia zawodowego na przykładzie wybranych branż zawodowych
Autor : Magdalena Ślazyk-Sobol, Małgorzata Dobrowolska

Tytuł : Związek wymagań w pracy z wypaleniem zawodowym i zaangażowaniem w pracy: pośrednicząca rola konfliktu praca – rodzina i wzoru zachowania A
Autor : Łukasz Baka, Romuald Derbis

Tytuł : Znaczenie koncepcji potrzeb H.A. Murraya, R.M. Ryana i E.L. Deciego w badaniach obrazu siebie u kierowników wyższego szczebla
Autor : Barbara Mróz

Tytuł : Czynniki indywidualne i środowiskowe a postawy wobec pracy młodzieży z grupy NEET
Autor : Małgorzata Dobrowolska, Marta Stasiła-Sieradzka

Tytuł : Struktura i własności psychometryczne Skali Przywiązania do Zawodu (SPZ)
Autor : Aleksander Hauziński, Augustyn Bańka

Tytuł : Prokrastynacja zawodowa jako forma ekologii pracy i jej współczesne uwarunkowania
Autor : Agnieszka Bartczak, Antoni Wontorczyk, Marek Strzelecki, Marian Banaś

Tytuł : Uwarunkowania satysfakcji z pracy u samotnych matek
Autor : Elżbieta Napora, Izabela Grzankowska, Małgorzata A. Basińska

Tytuł : Kontrproduktywność, pasywność i przejawy wycofania z ról organizacyjnych wśród polskichpracowników
Autor : Maciej Macko, Maria Strykowska

Tytuł : Wpływ naruszenia kontraktu psychologicznego na zaangażowanie w pracę. Mediacyjna rola klimatu psychologicznego
Autor : Agata Wołowska, Augustyn Bańka, Róża Bazińska

Tytuł : Wpływ spostrzeganego stresu w pracy i radzenia sobie na poziom wypalenia zawodowego w grupie funkcjonariuszy policji
Autor : Nina Ogińska-Bulik

Tytuł : Antyspołeczne zachowania pracowników
Autor : Joanna Wachowiak

Tytuł : Rola zaufania w kształtowaniu zaangażowania w pracę – mediacyjny efekt motywacji autonomicznej
Autor : Małgorzata Chrupała-Pniak, Mateusz Paliga, Anita Pollak, Patrycja Rudnicka

Tytuł : Dane psychometryczne polskiej adaptacji Skali umiejscowienia kontroli w sytuacji drogowej (T-LOC-PL)
Autor : Emilia Zyskowska, Łukasz Kapica

Tytuł : Podmiotowe korelaty podejmowania ryzyka przez przedsiębiorców
Autor : Agnieszka Lipińska-Grobelny, Izabela Malinowska

Tytuł : Osobowość typu D a konsekwencje stresu zawodowego
Autor : Nina Ogińska-Bulik

Tytuł : Od czego zależy sukces w podejmowaniu działalności gospodarczej? Przegląd propozycji teoretycznych
Autor : Mariola Łaguna

Tytuł : Badania i ocena trafności Skali Otwartości na Karierę Międzynarodową
Autor : Agata Goździewicz

Tytuł : Samowiedza a cele życiowe związane z aktywnością zawodową człowieka
Autor : Jan F. Terelak, Agnieszka Nieznańska-Cwynar

Tytuł : Rodzaj przywiązania do organizacji a zachowania nielojalne wobec zakładu pracy
Autor : Renata Rosmus, Irena Pilch

Tytuł : Czy praca posiada markę? Kulturowe uwarunkowania podaży i popytu na polskim rynku pracy
Autor : Mariusz Wołońciej

Tytuł : Quo vadis psychologio pracy? O potrzebie godzenia oczekiwań różnych „użytkowników” wiedzy stosowanej
Autor : Maryla Goszczyńska

Tytuł : Zwodniczy urok dychotomii. Psycholog pracy i organizacji pomiędzy teorią a praktyką
Autor : Patrycja Rudnicka

Tytuł : Czego oczekują bezrobotni? Preferencje modelu pomocy doradczej
Autor : Elżbieta Turska

Tytuł : Propozycje pomocy w radzeniu sobiez zespołem wypalenia zawodowego
Autor : Irena Pilch, Elżbieta Turska

Tytuł : Spostrzeganie spójności sytuacyjnej przez osoby przedsiębiorcze i osoby bezrobotne
Autor : Mariusz Perlak

Tytuł : Model Stylu Twórczego Zachowania a poziom innowacyjności przyszłej pracy studentów
Autor : Andrzej Strzałecki, Artur Domurat