PSYCHOLOGIA PRACY I ORGANIZACJI

Tytuł : Poczucie koherencji a etyka pracy. Składniki poczucia koherencji jako predyktory wymiarów etyki pracy
Autor : Damian Grabowski, Żaneta Rachwaniec-Szczecińska

Tytuł : Konstrukcja i wstępna analiza Kwestionariusza Postrzeganego Stresu w Pracy (PSwP)
Autor : Teresa Chirkowska-Smolak, Jarosław Grobelny

Tytuł : Konstrukcja i wstępna charakterystyka psychometryczna skróconej wersji Wielowymiarowego Profi lu Etyki Pracy (WPEP-s)
Autor : Damian Grabowski

Tytuł : Regulacyjna funkcja przywiązania do zawodu
Autor : Aleksander Hauziński

Tytuł : Tadeusza Tomaszewskiego pojęcie sytuacji człowieka aktywnego. Opis czy wyjaśnianie?
Autor : Zofia Ratajczak

Tytuł : Mapy poznawcze zainteresowań
Autor : Aleksander Hauziński

Tytuł : Sens życia a sytuacja kryzysowa
Autor : Anna Warchala, Irena Krupka-Matuszczyk

Tytuł : Otwartość na karierę międzynarodową wśród młodzieży polskiej i francuskiej
Autor : Augustyn Bańka, Agata Goździewicz-Rostankowska, Artur Mikiewicz

Tytuł : Preferencje wartości w mapowaniu kariery zawodowej w przestrzeni społecznej
Autor : Aleksander Hauziński

Tytuł : Molestowanie seksualne w miejscu pracy
Autor : Eugenia Mandal

Tytuł : Różnice międzypłciowe w satysfakcji z pracy i jakości życia wśród przedstawicieli kadry zarządzającej
Autor : Paweł Miąsek, Alicja Żak-Łykus, Katarzyna Skałacka, Magdalena Nawrat

Tytuł : O wpływie dążeń osoby na losy zawodowe
Autor : Henryk Jarosiewicz

Tytuł : Etyka pracy i wartości realizowane w pracy a zaangażowanie pracowników
Autor : Damian Grabowski, Żaneta Rachwaniec-Szczecińska

Tytuł : (Bez)interesowność wolontariatu. Koszty i zyski psychologiczne w pracy wolontariuszy hospicyjnych
Autor : Aleksandra Dembińska

Tytuł : Kiedy zadowoleni z pracy są także zadowoleni z życia? Rola kompetencji pracownika i jego dopasowania do środowiska pracy
Autor : Agata Jastrzębowska-Tyczkowska, Krystyna Skarżyńska

Tytuł : Poczucie jakości życia osób z kadry kierowniczej w świetle Modelu Osobowościowo-Aksjologicznego MOA
Autor : Barbara Mróz

Tytuł : Eksploracja ruminacyjna a decyzyjność i samoskuteczność w karierze
Autor : Aleksander Hauziński

Tytuł : Osobowościowe wyznaczniki obywatelskich zachowań organizacyjnych – przegląd badań
Autor : Łukasz Baka

Tytuł : Przenoszenie przekonania o własnej skuteczności w nową rolę życiową: model moderacyjny i mediacyjny
Autor : Bohdan Rożnowski, Paweł Kot

Tytuł : Psychometryczne właściwosści Kwestionariusza Zachowań Kontrproduktywnych CWB-C
Autor : Łukasz Baka, Romuald Derbis, Radosław Walczak

Tytuł : Wstępna charakterystyka psychometryczna polskiej wersji skal do diagnozy postaw wobec kariery proteuszowej i kariery bez granic
Autor : Elżbieta Turska, Marta Stasiła-Sieradzka

Tytuł : Nieetyczne zachowanie się rekruterów wobec kandydatów do pracy i jego uwarunkowania
Autor : Agata Chudzicka-Czupała, Anna Gałka

Tytuł : Rola Kwestionariusz zachowań w ruchu drogowym KZD i KZD-P – pomiar ryzyka u kierowców
Autor : Paulina Baran

Tytuł : Ryzykowni starsi kierowcy: Perspektywa psychologiczna w sytuacji pracy
Autor : Antoni Wontorczyk

Tytuł : Analiza okulograficzna wpływu obciążenia pracą na sprawność operatorską pilota
Autor : Szczechura J., Terelak J.F., Kobos Z., Pińkowski J

Tytuł : Różnice w zachowaniach rywalizacyjnych i kooperacyjnych podejmowanych przez grupy menedżerów i młodzieży
Autor : Irena Pilch, Renata Rosmus

Tytuł : PODSTAWOWE SAMOWARTOŚCIOWANIE – WALIDACJA POLSKIEJ WERSJI SKALI DO POMIARU CORE SELF-EVALUATIONS
Autor : Radosław Walczak, Romuald Derbis

Tytuł : Postawy wobec twórczości w miejscu pracy
Autor : Edward Nęcka

Tytuł : Uwarunkowania lojalności pracowniczej
Autor : Renata Rosmus

Tytuł : Uwarunkowania lojalności pracowniczej
Autor : Renata Rosmus

Tytuł : Prospołeczne preferencje zawodowe a społeczny zegar zawodowy
Autor : Dominika Ochnik

Tytuł : Ukryte i jawne funkcje pracy a ekologia życia człowieka
Autor : Antoni Wontorczyk

Tytuł : Funkcjonowanie emocjonalne w warunkach przedłużonej blokady niebieskiego światła
Autor : Magdalena Król*, Halszka Ogińska, Aleksandra Domagalik, Justyna Janik, Tadeusz Marek

Tytuł : Funkcjonowanie emocjonalne w warunkach przedłużonej blokady niebieskiego światła
Autor : Magdalena Król*, Halszka Ogińska, Aleksandra Domagalik, Justyna Janik, Tadeusz Marek

Tytuł : Przedziałowość a wybrane właściwości funkcjonowania edukacyjno-zawodowego ludzi młodych
Autor : Elżbieta Turska

Tytuł : Przedziałowość a wybrane właściwości funkcjonowania edukacyjno-zawodowego ludzi młodych
Autor : Elżbieta Turska

Tytuł : Osobowościowe i demograficzne uwarunkowania relacji pomiędzy pracą i rodziną u pracowników samorządu
Autor : Irena Iskra-Golec, Wanda Osikowska, Patrycja Siemiginowska, Jan Przetacznik

Tytuł : Osobowość a postrzeganie stresogenności pracy w policji
Autor : Bohdan Dudek, Jerzy Koniarek, Maria Szymczak

Tytuł : Poczucie efektywności pracy i patologia ról zawodowych w zakładzie przemysłowym
Autor : Wojciech Cwalina

Tytuł : Poczucie efektywności pracy i patologia ról zawodowych w zakładzie przemysłowym
Autor : Wojciech Cwalina

Tytuł : Wsparcie społeczne a stres w pracy kierowniczej
Autor : Roman Cieślak

Tytuł : Wartościowanie pracy a doświadczanie bezrobocia
Autor : Romuald Derbis

Tytuł : Psychologiczne problemy, kryteria i procedury w podejmowaniu decyzji kadrowych
Autor : Czesław Nosal

Tytuł : Model „Stylu Twórczego Zachowania” jako wyznacznik funkcjonowania kadry menedżerskiej w warunkach zmian systemowych
Autor : Andrzej Strzałecki

Tytuł : Czynniki sukcesu zawodowego młodych bezrobotnych w świetle indywidualno-środowiskowego dopasowania do rynku pracy
Autor : Elżbieta Kasprzak

Tytuł : Polska wersja Meyera i Allen Skali Przywiązania do Organizacji
Autor : Augustyn Bańka, Agata Wołowska, Róża Bazińska

Tytuł : Polska wersja Meyera i Allen Skali Przywiązania do Organizacji
Autor : Augustyn Bańka, Agata Wołowska, Róża Bazińska

Tytuł : Wpływ społeczny w obliczu zysku i straty w pracy zawodowej: Badania polsko-macedońskie
Autor : Eugenia Mandal