PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA

Tytuł : Sługa dwóch panów, czyli komu i do czego potrzebna jest psychologia w biznesie
Autor : Małgorzata Górnik-Durose, Teresa Sikora

Tytuł : Dylematy bezinteresowności
Autor : Artur Caban

Tytuł : Stres pracy w górnictwie w okresie transformacji gospodarczej
Autor : Anna Sowińska

Tytuł : Wpływ zamożności na postawy interpersonalne i spostrzeganie osób – punkt widzenia młodzieży i wczesnych dorosłych
Autor : Artur Mikiewicz

Tytuł : Człowiek w sytuacji zagrożenia ekonomicznego
Autor : Zofia Ratajczak

Tytuł : W obronie bezinteresowności
Autor : Inga Mizdrak

Tytuł : Praca jako wartość a wartość pracy i godność pracownika
Autor : Grażyna Ancyparowcz

Tytuł : Bezinteresowność w praktyce biznesowej – studium przypadku
Autor : Monika Jakubiak

Tytuł : Dobroczynność Karola Goduli – śląskiego geniusza przedsiębiorczości
Autor : Grażyna Mendecka

Tytuł : Dobroczynność Karola Goduli – śląskiego geniusza przedsiębiorczości
Autor : Grażyna Mendecka

Tytuł : Idea spółdzielczości oszczędznościowo- pożyczkowej Franciszka Stefczyka jako przykład budowy wspólnoty gospodarczej i społecznej
Autor : Mateusz Rolski

Tytuł : Percepcja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu wśród młodych konsumentów
Autor : Anna Sobczyk-Kolbuch

Tytuł : Ciągłość interesu i bezinteresowności w aktywności zawodowej i ekonomicznej
Autor : Augustyn Bańka, Agata Goździewicz-Rostankowska, Artur Mikiewicz

Tytuł : Ciągłość interesu i bezinteresowności w aktywności zawodowej i ekonomicznej
Autor : Augustyn Bańka, Agata Goździewicz-Rostankowska, Artur Mikiewicz

Tytuł : Zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwach ekonomii komunii. Ekologiczny wymiar pracy i zarządzania w biznesie
Autor : Stanisław Grochmal

Tytuł : Ekologia informacji – nowy wymiar ekologii życia człowieka
Autor : Wiesław Babik

Tytuł : Ekologia informacji – nowy wymiar ekologii życia człowieka
Autor : Wiesław Babik

Tytuł : Osobowość a wartości hedonistyczne i utylitarne w sytuacji zakupu
Autor : Anna Maria Zawadzka

Tytuł : Struktura czynnikowa postaw wobec reklamy telewizyjnej
Autor : Oleg Gorbaniuk

Tytuł : Lojalność wobec marki w aspekcie zachowań konsumenckich: Procedura operacjonalizacji pojęcia
Autor : Andrzej Falkowski, Ewa Stachiewicz

Tytuł : Wymiary percepcji ryzyka w inwestowaniu pieniędzy
Autor : Tomasz Zaleśkiewicz

Tytuł : Konsumenci lojalni i nielojalni wobec marki produktu. Analiza segmentacji psychograficznej
Autor : Anna Maria Zawadzka

Tytuł : Społeczne reprezentacje gospodarki rynkowej
Autor : Małgorzata Niesiobędzka

Tytuł : Dlaczego wydajemy więcej, niż zamierzaliśmy? Błąd preliminarza
Autor : Piotr Gasparski

Tytuł : Waluta państwa jako symbol tożsamości narodowej a postawy wobec euro. Przypadek Polskii Słowacji
Autor : Adam Biela, Katarzyna Surowiec

Tytuł : Aspiracje materialistyczne młodzieży w kontekście preferowanych wartości i dobrostanu
Autor : Anna M. Zawadzka

Tytuł : Umysłowe reprezentacje płci a zmiany społeczno-ekonomiczne. Badania wstępne mężczyzn Górnego Śląska
Autor : Karolina Zalewska-Łunkiewicz

Tytuł : Trudny klient jako źródło stresu w pracy usługowej. Skala Stresujących Zachowań Klienta1
Autor : Dorota Szczygieł, Róża Bazińska

Tytuł : Preferencje konsumenckie w kryzysie i rozwoju gospodarczym z perspektywy samoregulacji
Autor : Anna Maria Zawadzka, Małgorzata Niesiobędzka

Tytuł : Psychologiczne determinanty skłonności Polaków do oszczędzania
Autor : Iwona Marta Brzozowska, Maryla Goszczyńska

Tytuł : Rozszerzanie znaku towarowego w podejściu wnioskowania przez analogię
Autor : Andrzej Falkowski, Iwona Madej

Tytuł : Metacecha: kontrowersje i użyteczność w badaniach psychologicznyc
Autor : Sławomir Jarmuż

Tytuł : Psychologiczny bilans korzyści i kosztów posiadania dóbr materialnych
Autor : Małgorzata Górnik-Durose

Tytuł : Rola samooceny i lęku-cechy w wyjaśnianiu subiektywnej jakości życia osób zorientowanych materialistycznie
Autor : Martyna Płudowska, Andrzej Sękowski

Tytuł : Kiedy ilość przechodzi w jakość – kwantytatywny i kwalitatywny aspekt posiadania a doświadczanie satysfakcji materialnej
Autor : Małgorzata Górnik-Durose, Teresa Sikora

Tytuł : Pojęciowa struktura reklamy: Analiza metodologiczna według kategorii ad hoc i kategorii naturalnych
Autor : Alicja Grochowska, Andrzej Falkowski

Tytuł : Delegitymizacja bogactwa materialnego
Autor : Artur Mikiewicz, Aleksandra Szewczyk, Bogdan Wojciszke

Tytuł : Nabywanie i konsumpcja w perspektywie samoregulacji – kompensacja i ucieczka?
Autor : Anna Maria Zawadzka

Tytuł : Władza i aspiracje ekonomiczne w aspekcie samoregulacji
Autor : Anna Maria Zawadzka, Anna Strużyńska-Kujałowicz,

Tytuł : Żyć godnie i/czy dostatnio. Dobrobyt materialny a godnośći podmiotowość człowieka
Autor : Małgorzata Górnik-Durose