Array
(
  [id] => 121
  [date] => 2017-12-15
  [doi] => 10.14691/CPPJ.23.2.287
  [title] => Ciągłość interesu i bezinteresowności w aktywności zawodowej i ekonomicznej
  [title_en] => CONTINUITY OF SELF-INTEREST AND SELFLESSNESS IN VOCATIONAL AND ECONOMIC ACTIVITIES
  [authors] => Augustyn Bańka, Agata Goździewicz-Rostankowska, Artur Mikiewicz
  [abstract] => 

Artykuł ten wyjaśnia, dlaczego pochodzące z łaciny słowo „interes” (inter esse), które oznacza „bycie w grze” (Bourdieu, 2009), jak i przeciwstawne mu słowo „bezinteresowność”, są niezbędnymi pojęciami w psychologii oraz w ekonomii współczesnej dla zrozumienia paradoksów aktywności ekonomicznej w dobie nieciągłości, niestabilności i nieprzewidywalności świata (3N). Głównym celem przeprowadzonych rozważań jest odpowiedź na pytanie, dlaczego, wbrew obiegowym sądom w dziedzinie ekonomii, bezinteresowność w biznesie nie jest oksymoronem? W artykule rozwijana jest teza, iż z psychologicznego punktu widzenia zarówno w aktywności ekonomicznej, jak i zawodowej człowieka czyn bezinteresowny jest nie tylko możliwy, ale nawet pożądany. W rzeczywistości 3N bezinteresowność stanowi warunek niezbędny optymalizacji działań biznesu, jak i adaptacyjnego rozwoju zawodowego jednostek do zmiennej rzeczywistości rynku pracy. Wskazuje się, że interes i bezinteresowność są kategoriami sprzecznie rozumianymi w psychologii oraz ekonomii, w związku z czym ukazywane są zarówno korzyści, jak i niebezpieczeństwa przenoszenia myślenia ekonomicznego do światów tradycyjnie zdominowanych przez bezinteresowność i vice versa. Szczegółowo omawianym przykładem świata bezinteresowności, zagrożonym ostatnimi czasy przez interes zysku ekonomicznego, jest problem rozwoju kariery oraz tożsamości zawodowej w cyklu życia. W rezultacie przeprowadzonych analiz artykuł ukazuje panoramę psychologicznych uwarunkowań i konsekwencji interesu i bezinteresowności w aktywności ekonomicznej człowieka z perspektywy zysku psychologicznego, społecznego i ekonomicznego.

[abstract_en] =>

This article explains why a Latin word ‘interest’ (inter esse) that means ‘to be in play’ (Bourdieu, 2009) as well as the contradictory word ‘selflessness’ are crucial notions in psychology and modern economy for the understanding of the paradoxes of economic activity in times of discontinuity, instability and unpredictability of the world (DIU). The main goal of this article is to answer the question: why, contradictory to popular opinion, selflessness in business is not an oxymoron? A thesis is being forwarded that from a psychological point of view both in economic and professional activity a selfless act is not only possible but also desirable. In a reality of DIU selflessness is a necessary condition for business optimization as well as adapting one’s professional development to an ever- changing reality of the labor market. It is often said that self-interest and selflessness are contradictory notions both in psychology and economy, which often leads to showing advantages and disadvantages of transferring an economic way of thinking into fields traditionally dominated by selflessness and vice versa. An example discussed in detail of a selfless field jeopardized recently by economic greed is an issue of career development as well as professional identity in the life cycle. As a result of underwent analyses this article shows a panorama of psychological conditions and consequences of self-interest and selflessness in the economic activity of a person in relation to psychological, economic and social gain. 

[keywords] => Interes, bezinteresowność, kapitał tożsamości, gra, intuicja, inwestowanie, zaangażowanie, proaktywność, zysk psychologiczny, miejsce [keywords_en] => self-interest, selflessness, identity capital, game, intuition, investment, engagement, proactivity, psychological gain, place [file_path] => /files/articles/2017-23-cigo-interesu-i-bezinteresownoci-w-aktywnoci-zawodowej-i-ekonomicznej.pdf [okladka] => psychologia_ekonomiczna.jpg [rocznik] => Rocznik: 2017 Tom: 23 Numer: 2 [strony] => 287-303 )
cigo-interesu-i-bezinteresownoci-w-aktywnoci-zawodowej-i-ekonomicznej

Ciągłość interesu i bezinteresowności w aktywności zawodowej i ekonomicznej

okladka
CONTINUITY OF SELF-INTEREST AND SELFLESSNESS IN VOCATIONAL AND ECONOMIC ACTIVITIES

Augustyn Bańka, Agata Goździewicz-Rostankowska, Artur Mikiewicz

DOI:10.14691/CPPJ.23.2.287

Rocznik: 2017 Tom: 23 Numer: 2
Strony: 287-303

Artykuł ten wyjaśnia, dlaczego pochodzące z łaciny słowo „interes” (inter esse), które oznacza „bycie w grze” (Bourdieu, 2009), jak i przeciwstawne mu słowo „bezinteresowność”, są niezbędnymi pojęciami w psychologii oraz w ekonomii współczesnej dla zrozumienia paradoksów aktywności ekonomicznej w dobie nieciągłości, niestabilności i nieprzewidywalności świata (3N). Głównym celem przeprowadzonych rozważań jest odpowiedź na pytanie, dlaczego, wbrew obiegowym sądom w dziedzinie ekonomii, bezinteresowność w biznesie nie jest oksymoronem? W artykule rozwijana jest teza, iż z psychologicznego punktu widzenia zarówno w aktywności ekonomicznej, jak i zawodowej człowieka czyn bezinteresowny jest nie tylko możliwy, ale nawet pożądany. W rzeczywistości 3N bezinteresowność stanowi warunek niezbędny optymalizacji działań biznesu, jak i adaptacyjnego rozwoju zawodowego jednostek do zmiennej rzeczywistości rynku pracy. Wskazuje się, że interes i bezinteresowność są kategoriami sprzecznie rozumianymi w psychologii oraz ekonomii, w związku z czym ukazywane są zarówno korzyści, jak i niebezpieczeństwa przenoszenia myślenia ekonomicznego do światów tradycyjnie zdominowanych przez bezinteresowność i vice versa. Szczegółowo omawianym przykładem świata bezinteresowności, zagrożonym ostatnimi czasy przez interes zysku ekonomicznego, jest problem rozwoju kariery oraz tożsamości zawodowej w cyklu życia. W rezultacie przeprowadzonych analiz artykuł ukazuje panoramę psychologicznych uwarunkowań i konsekwencji interesu i bezinteresowności w aktywności ekonomicznej człowieka z perspektywy zysku psychologicznego, społecznego i ekonomicznego.

Interes, bezinteresowność, kapitał tożsamości, gra, intuicja, inwestowanie, zaangażowanie, proaktywność, zysk psychologiczny, miejsce