Array
(
  [id] => 85
  [date] => 2017-09-29
  [doi] => 10.14691/CPPJ.22.2.291
  [title] => Motywacja osób stosujących przemoc w rodzinie do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym
  [title_en] => MOTIVATION OF DOMESTIC VIOLENCE PERPETRATORS TO PARTICIPATE IN A CORRECTIVE-EDUCATIONAL PROGRAMME
  [authors] => Celina Uherek-Biernat, Karolina Zalewska-Łunkiewicz
  [abstract] => 

Praca dotyczy analizy motywacji mężczyzn stosujących przemoc w rodzinie do zmiany ich dotychczasowych zachowań agresywnych, poprzez udział w programie korekcyjno- edukacyjnym (K-E). Metoda: Badaniem objęto grupę 50 mężczyzn osadzonych w zakładach karnych (ZK) na mocy art. 207 § 1 kk oraz 50 mężczyzn objętych procedurą „Niebieskie Karty” (NK). Dokonano porównania wyników w odniesieniu do kolejnych pomiarów utrzymywania się motywacji: w dniu ogłoszenia informacji o K-E (M1) oraz dwa tygodnie później (M2) za pomocą osi motywacji (OM) własnej konstrukcji. Wszyscy badani wypełniali Skalę Uogólnionej Własnej Skuteczności GSES Schwarzera i Jerusalema (polska adaptacja: Juczyński) i Skalę Agresji Buss-Durkee SABD (polska normalizacja: Stanik, Roszkowska, Kucharewicz). Wyniki: Wykazano różnicę w poziomie motywacji do podjęcia uczestnictwa w programie zarówno dla M1 jak i M2, która w grupie osób osadzonych w ZK, jest zdecydowanie wyższa, niż u osób objętych NK. Ponadto predyktorami motywacji do podjęcia K-E okazały się poziom irytacji, poczucie winy oraz poczucie własnej skuteczności. Wnioski: Motywacja do zamiany zachowań osób stosujących przemoc domową przede wszystkim wiąże się z rodzajem stosownej konsekwencji. 

[abstract_en] =>

The present study concerns an analysis of motivation of male domestic violence perpetrators to change their aggressive behaviour through participation in a corrective educational programme. Method: Research has been conducted on 50 men serving prison sentences under Art. 207 § 1 of the Penal Code (Use of violence) and 50 men subject to the “Blue Card” procedure (NK). The analysis was conducted by comparing the results obtained in relation to consecutive measurements of continued motivation: on the day of announcement of the corrective educational programme (M1) and two weeks later (M2) – performed with a motivation axis constructed by the author. All the respondents completed the General Self Efficacy Scale GSE of Schwarzer, Jerusalem (Polish adaptation: Juczyński) and the Buss-Durkee Aggression Scale SABD (Polish standardisation: Stanik, Roszkowska, Kucharewicz). Results: There was a difference in the level of motivation to participate in the programme both for M1 and M2, with the result significantly higher for the prison group than for the Blue Card group. Moreover, the predictors of the motivation level to get involved in the programme were the general level of irritation, the sense of guilt and the sense of self-efficacy. Conclusions: Motivation of domestic violence perpetrators to change their behaviour is mostly influenced by the type of consequence used.

[keywords] => Słowa kluczowe: przemoc domowa, agresja, poczucie własnej skuteczności, motywacja, program korekcyjno-edukacyjny [keywords_en] => Key words: domestic violence, aggression, sense of self-efficacy, motivation, corrective-educational programme [file_path] => [okladka] => psychologoia_kliniczna_i_zdrowia.jpg [rocznik] => Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 2 [strony] => 291-298 )
motywacja-osb-stosujcych-przemoc-w-rodzinie-do-uczestnictwa-w-programie-korekcyjnoedukacyjnym

Motywacja osób stosujących przemoc w rodzinie do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym

okladka
MOTIVATION OF DOMESTIC VIOLENCE PERPETRATORS TO PARTICIPATE IN A CORRECTIVE-EDUCATIONAL PROGRAMME

Celina Uherek-Biernat, Karolina Zalewska-Łunkiewicz

DOI:10.14691/CPPJ.22.2.291

Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 2
Strony: 291-298

Praca dotyczy analizy motywacji mężczyzn stosujących przemoc w rodzinie do zmiany ich dotychczasowych zachowań agresywnych, poprzez udział w programie korekcyjno- edukacyjnym (K-E). Metoda: Badaniem objęto grupę 50 mężczyzn osadzonych w zakładach karnych (ZK) na mocy art. 207 § 1 kk oraz 50 mężczyzn objętych procedurą „Niebieskie Karty” (NK). Dokonano porównania wyników w odniesieniu do kolejnych pomiarów utrzymywania się motywacji: w dniu ogłoszenia informacji o K-E (M1) oraz dwa tygodnie później (M2) za pomocą osi motywacji (OM) własnej konstrukcji. Wszyscy badani wypełniali Skalę Uogólnionej Własnej Skuteczności GSES Schwarzera i Jerusalema (polska adaptacja: Juczyński) i Skalę Agresji Buss-Durkee SABD (polska normalizacja: Stanik, Roszkowska, Kucharewicz). Wyniki: Wykazano różnicę w poziomie motywacji do podjęcia uczestnictwa w programie zarówno dla M1 jak i M2, która w grupie osób osadzonych w ZK, jest zdecydowanie wyższa, niż u osób objętych NK. Ponadto predyktorami motywacji do podjęcia K-E okazały się poziom irytacji, poczucie winy oraz poczucie własnej skuteczności. Wnioski: Motywacja do zamiany zachowań osób stosujących przemoc domową przede wszystkim wiąże się z rodzajem stosownej konsekwencji. 

Słowa kluczowe: przemoc domowa, agresja, poczucie własnej skuteczności, motywacja, program korekcyjno-edukacyjny