Array
(
  [id] => 87
  [date] => 2017-09-29
  [doi] => 10.14691/CPPJ.22.2.307
  [title] => Próba adaptacji programu terapeutycznego dla dzieci doświadczających traumatycznej lub powikłanej żałoby
  [title_en] => AN ATTEMPT TO ADAPT A THERAPEUTIC PROGRAMME FOR CHILDREN EXPERIENCING TRAUMATIC OR COMPLICATED GRIEF
  [authors] => Zofia Dołęga, Aneta Borucka-Iwańska
  [abstract] => 

Współczesne psychologiczne teorie żałoby sugerują, że przeżycia dzieci po stracie osoby bliskiej są równie złożone i wieloetapowe, podobnie jak to ma miejsce u osób dorosłych. Co więcej, doświadczenia kliniczne wskazują, że niezdolność dzieci do samodzielnego uporania się ze stratą prowadzić może do powikłanej żałoby. Stanowić ona może zatem potężne ryzyko rozwojowe, choćby dlatego, że doświadczenia dzieci związane z żałobą są zwykle subtelne i często nie wprost przez nie wyrażane. W praktyce brakuje odpowiednich narzędzi monitorujących bieżący dobrostan dzieci, a także odpowiednio ewaluowanych protokołów terapeutycznych skierowanych do dzieci doświadczających żałoby o powikłanym przebiegu. Tymczasem, strata osoby bliskiej i niedokończona żałoba w przypadku dzieci zawsze są przyczyną poważnego kryzysu rozwojowego polegającego na naruszeniu systemu ich emocjonalnego przywiązania i przewlekłym poczuciu egzystencjalnego zagrożenia. Skuteczna pomoc psychologiczna winna to uwzględniać, podobnie jak wiek dzieci, ich poznawczo-emocjonalne zasoby i deficyty, okoliczności towarzyszące stracie, rodzinny kontekst i projektowaną przyszłość. W niniejszym artykule, w ramach formuły case study zaprezentowany zostanie projekt badawczy dotyczący rzadko podejmowanego problemu żałoby u dzieci, stanowiący próbę adaptacji programu terapeutycznego dla dzieci doświadczających żałoby o traumatycznym charakterze Traumatic Grief Cognitive Behavioral Therapy (TG-CBT).

[abstract_en] =>

Modern psychological theories of mourning suggest that child’s experiences after the loss of a close relative are equally complex and multi-step as those of an adult. Moreover, clinical experience indicates that children’s inability to independently deal with the loss can lead to complicated grief. This can result in a great developmental risk, because children’s experiences associated with mourning are usually subtle and often not expressed explicitly by them. In practice, there is a lack of adequate tools to monitor the current well-being of a child as well as adequately evaluated therapeutic protocols applicable to children experiencing complicated grief. Meanwhile, the loss of a close relative and incomplete mourning in the case of children always lead to a serious developmental crisis involving a breach of their emotional attachment system and chronic sense of existential threat. Effective psychological assistance must take this into account as well as the age of the children, their cognitive and emotional resources and deficits, the circumstances of the loss, the family context and projected future. This article presents, in the form of a case study, a research project concerning the rarely addressed problem of child grief, the project being an attempt to adapt the therapeutic programme for children experiencing traumatic or complicated grief – Traumatic Grief Cognitive Behavioral Therapy (TG-CBT).

[keywords] => Słowa kluczowe: traumatyczna żałoba, powikłana żałoba dziecięca, program terapeutyczny dla dzieci, terapia poznawczo-behawioralna traumy [keywords_en] => Key words: traumatic grief, childhood traumatic grief, childhood complicated grief, therapeutic programme for children, cognitive-behavioral therapy for grief [file_path] => /files/articles/2016-22-prba-adaptacji-programu-terapeutycznego-dla-dzieci-dowiadczajcych-traumatycznej-lub-powikanej-aoby.pdf [okladka] => psychologoia_kliniczna_i_zdrowia.jpg [rocznik] => Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 2 [strony] => 307-315 )
prba-adaptacji-programu-terapeutycznego-dla-dzieci-dowiadczajcych-traumatycznej-lub-powikanej-aoby

Próba adaptacji programu terapeutycznego dla dzieci doświadczających traumatycznej lub powikłanej żałoby

okladka
AN ATTEMPT TO ADAPT A THERAPEUTIC PROGRAMME FOR CHILDREN EXPERIENCING TRAUMATIC OR COMPLICATED GRIEF

Zofia Dołęga, Aneta Borucka-Iwańska

DOI:10.14691/CPPJ.22.2.307

Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 2
Strony: 307-315

Współczesne psychologiczne teorie żałoby sugerują, że przeżycia dzieci po stracie osoby bliskiej są równie złożone i wieloetapowe, podobnie jak to ma miejsce u osób dorosłych. Co więcej, doświadczenia kliniczne wskazują, że niezdolność dzieci do samodzielnego uporania się ze stratą prowadzić może do powikłanej żałoby. Stanowić ona może zatem potężne ryzyko rozwojowe, choćby dlatego, że doświadczenia dzieci związane z żałobą są zwykle subtelne i często nie wprost przez nie wyrażane. W praktyce brakuje odpowiednich narzędzi monitorujących bieżący dobrostan dzieci, a także odpowiednio ewaluowanych protokołów terapeutycznych skierowanych do dzieci doświadczających żałoby o powikłanym przebiegu. Tymczasem, strata osoby bliskiej i niedokończona żałoba w przypadku dzieci zawsze są przyczyną poważnego kryzysu rozwojowego polegającego na naruszeniu systemu ich emocjonalnego przywiązania i przewlekłym poczuciu egzystencjalnego zagrożenia. Skuteczna pomoc psychologiczna winna to uwzględniać, podobnie jak wiek dzieci, ich poznawczo-emocjonalne zasoby i deficyty, okoliczności towarzyszące stracie, rodzinny kontekst i projektowaną przyszłość. W niniejszym artykule, w ramach formuły case study zaprezentowany zostanie projekt badawczy dotyczący rzadko podejmowanego problemu żałoby u dzieci, stanowiący próbę adaptacji programu terapeutycznego dla dzieci doświadczających żałoby o traumatycznym charakterze Traumatic Grief Cognitive Behavioral Therapy (TG-CBT).

Słowa kluczowe: traumatyczna żałoba, powikłana żałoba dziecięca, program terapeutyczny dla dzieci, terapia poznawczo-behawioralna traumy