Array
(
  [id] => 82
  [date] => 2017-09-29
  [doi] => 10.14691/CPPJ.22.2.269
  [title] => Samoocena młodych dorosłych w kryzysie pierwszorazowej hospitalizacji psychiatrycznej
  [title_en] => SELF-ESTEEM OF YOUNG ADULTS FACING THE CRISIS OF THEIR FIRST PSYCHIATRIC HOSPITALISATION
  [authors] => Karolina Zalewska-Łunkiewicz
  [abstract] => 

Niniejszy artykuł przedstawia rezultat badań samooceny młodych dorosłych w warunkach pierwszej hospitalizacji psychiatrycznej. Młodzi dorośli poddani pierwszej w swym życiu hospitalizacji w całodobowym oddziale psychiatrycznym mogą doświadczać poważnego kryzysu związanego z przyczyną trafienia do oddziału oraz związanego z samym faktem pobytu w szpitalu. Taki kryzys może wpływać na obraz własnego ja, samoocenę. Metoda: Badania prowadzono na terenie woj. śląskiego. Grupę kliniczną (N= 23) stanowili pacjenci pierwszorazowo hospitalizowani w całodobowych oddziałach psychiatrycznych w wieku 19-32 lat, kwalifikowani z diagnozą ostrej reakcji na stres – zaburzeń adaptacyjnych F43.2 wg. ICD-10. W grupie kontrolnej (N=23) znaleźli się młodzi dorośli nigdy dotąd nie hospitalizowani psychiatrycznie. Badani wypełnili Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI O’Brien i Epstein (1988) w polskiej adaptacji Fecenec (2008). Rezultat: Poziom samooceny badanych pierwszorazowo hospitalizowanych i osób niehospitalizowanych utrzymywał się na porównywalnym poziomie, jednakże istotne różnice dotyczyły stopnia obronnego wzmacniania samooceny, który u osób hospitalizowanych okazał się istotnie wyższy niż w grupie kontrolnej. Badania wskazały również na istotnie wyższą samoocenę pacjentów niż pacjentek, co potwierdza znaną w populacji generalnej różnicę ze względu na płeć. Doświadczenie hospitalizacji psychiatrycznej może stanowić dla młodych dorosłych, zwłaszcza kobiet, moment kryzysowy przejawiający się pogorszeniem autopercepcji, w tym samooceny. 

[abstract_en] =>

This article presents the results of a research on self-esteem among young adults in the situation of the first psychiatric hospitalisation. Young adults hospitalised in an inpatients psychiatric ward may experience a serious crisis connected with the cause of their hospitalisation and with the very fact of being hospitalised. Such a crisis may affect the image of one’s self, one’s self-esteem. Method: The study was conducted in the Silesian Voivodeship. The clinical group (N=23) consisted of first-time hospitalised patients of psychiatric wards, aged 19-32 with the diagnosis of acute stress reaction – adaptation disorders F43.2 according to ICD-10. The control group (N-23) was composed of young adults that have never been hospitalised. All the subjects filled out the Multidimentional Self-Esteem Inventory MSEI by O’Brien and Epstein (1988) adapted to Polish by Fecenec (2008). Results: The levels of self-esteem in the first – time hospitalised patients and in non-hospitalised adults were similar, however, there were some significant differences in the level of defensive self-enhancement, which was significantly higher in the hospitalised persons than in the control group. The study also showed significantly higher levels of self-esteem in men than in women, which confirms the gender-related differences observed in the general population. The experience of psychiatric hospitalisation may be a moment of crisis manifested as lowered self-perception, including self-esteem in young adults, especially women. 

[keywords] => Słowa kluczowe: pierwsza hospitalizacja psychiatryczna, samoocena, młodzi dorośli [keywords_en] => Key words: first psychiatric hospitalisation, self-esteem, young adults [file_path] => /files/articles/2016-22-samoocena-modych-dorosych-w-kryzysie-pierwszorazowej-hospitalizacji-psychiatrycznej.pdf [okladka] => psychologoia_kliniczna_i_zdrowia.jpg [rocznik] => Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 2 [strony] => 269-275 )
samoocena-modych-dorosych-w-kryzysie-pierwszorazowej-hospitalizacji-psychiatrycznej

Samoocena młodych dorosłych w kryzysie pierwszorazowej hospitalizacji psychiatrycznej

okladka
SELF-ESTEEM OF YOUNG ADULTS FACING THE CRISIS OF THEIR FIRST PSYCHIATRIC HOSPITALISATION

Karolina Zalewska-Łunkiewicz

DOI:10.14691/CPPJ.22.2.269

Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 2
Strony: 269-275

Niniejszy artykuł przedstawia rezultat badań samooceny młodych dorosłych w warunkach pierwszej hospitalizacji psychiatrycznej. Młodzi dorośli poddani pierwszej w swym życiu hospitalizacji w całodobowym oddziale psychiatrycznym mogą doświadczać poważnego kryzysu związanego z przyczyną trafienia do oddziału oraz związanego z samym faktem pobytu w szpitalu. Taki kryzys może wpływać na obraz własnego ja, samoocenę. Metoda: Badania prowadzono na terenie woj. śląskiego. Grupę kliniczną (N= 23) stanowili pacjenci pierwszorazowo hospitalizowani w całodobowych oddziałach psychiatrycznych w wieku 19-32 lat, kwalifikowani z diagnozą ostrej reakcji na stres – zaburzeń adaptacyjnych F43.2 wg. ICD-10. W grupie kontrolnej (N=23) znaleźli się młodzi dorośli nigdy dotąd nie hospitalizowani psychiatrycznie. Badani wypełnili Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI O’Brien i Epstein (1988) w polskiej adaptacji Fecenec (2008). Rezultat: Poziom samooceny badanych pierwszorazowo hospitalizowanych i osób niehospitalizowanych utrzymywał się na porównywalnym poziomie, jednakże istotne różnice dotyczyły stopnia obronnego wzmacniania samooceny, który u osób hospitalizowanych okazał się istotnie wyższy niż w grupie kontrolnej. Badania wskazały również na istotnie wyższą samoocenę pacjentów niż pacjentek, co potwierdza znaną w populacji generalnej różnicę ze względu na płeć. Doświadczenie hospitalizacji psychiatrycznej może stanowić dla młodych dorosłych, zwłaszcza kobiet, moment kryzysowy przejawiający się pogorszeniem autopercepcji, w tym samooceny. 

Słowa kluczowe: pierwsza hospitalizacja psychiatryczna, samoocena, młodzi dorośli