Array
(
  [id] => 80
  [date] => 2017-09-29
  [doi] => 10.14691/CPPJ.22.2.261
  [title] => Spostrzegane wsparcie społeczne – miejsce i rola w przystosowaniu do choroby nowotworowej
  [title_en] => PERCEIVED SOCIAL SUPPORT – THE PLACE AND THE ROLE IN THE ADAPTATION TO CANCER
  [authors] => Joanna Król, Teresa Rzepa, Agata Milik, Maria Ligocka, Anna Kołodziejska
  [abstract] => 

Cel badań: Ocena roli spostrzeganego wsparcia społecznego przez osoby zmagające się z chorobą nowotworową w powiązaniu z tak podstawowymi zasobami wewnętrznymi, jak dyspozycyjny optymizm i poczucie własnej skuteczności. Metoda: Kwestionariusz Wsparcia Społecznego (F-SozU K-22, Fydrich i in., 1999; adaptacja: Juczyński), Skala Przystosowania do choroby nowotworowej Mini-MAC (Watson, Law, dos Santos, Greer, Baruch, Bliss; adaptacja: Juczyński), Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności GSES (Schwarzer, Jerusalem, Juczyński), Test Orientacji Życiowej LOT-R (Scheier, Carver, Bridges; adaptacja: Poprawa i Juczyński). Rezultaty: Zasoby osobiste: spostrzegane wsparcie społeczne, poczucie własnej skuteczności i dyspozycyjny optymizm są ze sobą powiązane. Stwierdzono lepszą adaptację do choroby (duch walki), a jednocześnie niższy poziom lęku i bezradności-beznadziei wówczas, gdy pacjenci przypisywali wyższą wartość spostrzeganemu wsparciu społecznemu i jego wymiarom (wsparcie emocjonalne, praktyczne i integracja społeczna). Stwierdzono również, że poziom spostrzeganego wsparcia społecznego zależy od miejsca hospitalizacji. Omówienie wyników: W przystosowaniu do choroby nowotworowej istotną rolę odgrywają zewnętrzne i wewnętrzne zasoby osobiste, tj. spostrzegane wsparcie społeczne oraz optymizm i poczucie własnej skuteczności. Nie bez znaczenia pozostaje również miejsce hospitalizacji.

[abstract_en] =>

Aim of the study: Assessing the role of perceived social support for people struggling with cancer in conjunction with such basic internal resources as dispositional optimism and sense of self-efficacy, the level of adjustment to cancer. Method: The Social Support Questionnaire (F-SozU K-22, Fydrich et al, 1999; polish adaptation by Juczyński), the Mini-Mental Adjustment to Cancer (mini-MAC) Scale (Watson, Law, dos Santos, Greer, Baruch, Bliss; polish adaptation by Juczyński), the Generalised Self-Efficacy Scale (Schwarzer, Jerusalem, Juczyński), the Life Orientation Test LOT-R (Scheier, Carver, Bridges; polish adaptation by Poprawa and Juczyński). Results: personal resources: perceived social support, sense of self-efficacy and dispositional optimism are associated to each other. Results showed better adaptation to illness (fighting spirit) and equally lower fear and helplessness levels after patients were attaching a higher value to perceived social support and its dimensions (emotional and practical support and social integration). Moreover, the level of perceived social support depends on the place of hospitalization. Conclusions: External and internal personal resources such as perceived social support, optimism and sense of self-efficacy perform significant function in adjustment to cancer. The place of hospitalization is also significant.

[keywords] => Słowa kluczowe: spostrzegane wsparcie społeczne, optymizm, poczucie własnej skuteczności, przystosowanie do choroby nowotworowej, miejsce hospitalizacji [keywords_en] => Key words: the perceived social support, optimism, sense of self-efficacy, adjustment to cancer, place of hospitalization [file_path] => /files/articles/2016-22-spostrzegane-wsparcie-spoeczne-miejsce-i-rola-w-przystosowaniu-do-choroby-nowotworowej.pdf [okladka] => psychologoia_kliniczna_i_zdrowia.jpg [rocznik] => Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 2 [strony] => 261-267 )
spostrzegane-wsparcie-spoeczne-miejsce-i-rola-w-przystosowaniu-do-choroby-nowotworowej

Spostrzegane wsparcie społeczne – miejsce i rola w przystosowaniu do choroby nowotworowej

okladka
PERCEIVED SOCIAL SUPPORT – THE PLACE AND THE ROLE IN THE ADAPTATION TO CANCER

Joanna Król, Teresa Rzepa, Agata Milik, Maria Ligocka, Anna Kołodziejska

DOI:10.14691/CPPJ.22.2.261

Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 2
Strony: 261-267

Cel badań: Ocena roli spostrzeganego wsparcia społecznego przez osoby zmagające się z chorobą nowotworową w powiązaniu z tak podstawowymi zasobami wewnętrznymi, jak dyspozycyjny optymizm i poczucie własnej skuteczności. Metoda: Kwestionariusz Wsparcia Społecznego (F-SozU K-22, Fydrich i in., 1999; adaptacja: Juczyński), Skala Przystosowania do choroby nowotworowej Mini-MAC (Watson, Law, dos Santos, Greer, Baruch, Bliss; adaptacja: Juczyński), Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności GSES (Schwarzer, Jerusalem, Juczyński), Test Orientacji Życiowej LOT-R (Scheier, Carver, Bridges; adaptacja: Poprawa i Juczyński). Rezultaty: Zasoby osobiste: spostrzegane wsparcie społeczne, poczucie własnej skuteczności i dyspozycyjny optymizm są ze sobą powiązane. Stwierdzono lepszą adaptację do choroby (duch walki), a jednocześnie niższy poziom lęku i bezradności-beznadziei wówczas, gdy pacjenci przypisywali wyższą wartość spostrzeganemu wsparciu społecznemu i jego wymiarom (wsparcie emocjonalne, praktyczne i integracja społeczna). Stwierdzono również, że poziom spostrzeganego wsparcia społecznego zależy od miejsca hospitalizacji. Omówienie wyników: W przystosowaniu do choroby nowotworowej istotną rolę odgrywają zewnętrzne i wewnętrzne zasoby osobiste, tj. spostrzegane wsparcie społeczne oraz optymizm i poczucie własnej skuteczności. Nie bez znaczenia pozostaje również miejsce hospitalizacji.

Słowa kluczowe: spostrzegane wsparcie społeczne, optymizm, poczucie własnej skuteczności, przystosowanie do choroby nowotworowej, miejsce hospitalizacji