Array
(
  [id] => 405
  [date] => 2019-03-13
  [doi] => 10.14691/CPPJ.20.1.31
  [title] => Status refleksji teoretycznej i metod jakościowych w psychologii a jej funkcja społeczna
  [title_en] => STATUS OF THEORETICAL REFLECTION AND QUALITATIVE METHODS IN PSYCHOLOGY AND ITS SOCIAL FUNCTION
  [authors] => Justyna Melonowska
  [abstract] => 

Celem artykułu jest analiza zależności, jakie zachodzą pomiędzy poziomem i statusem refleksji teoretycznej w naukach społecznych, szczególnie w psychologii, a społeczną funkcją wiedzy. Analizie poddana zostaje społeczna funkcja filozofii w ujęciu Maxa Horkheimera oraz status refleksji teoretycznej in generew ujęciu Gordona Allporta, Maxa Horkheimera, Hansa Georga Gadamera. Wykazuję, że społeczna funkcja uzyskiwanej wiedzy zależy od rangi przyznawanej myśleniu teoretycznemu, jakkolwiek sama refleksja teoretyczna prowadzić może do opresji społecznej, stąd konieczne jest wypracowanie równowagi pomiędzy nią, a badaniami empirycznymi. Na podstawie prac Allporta i Petersa zostaje następnie omówiony status refleksji teoretycznej w psychologii oraz – krytycznie – jej funkcja społeczna. Twierdzę, że jeśli psychologia ma wnosić istotne wartości do funkcjonowania społeczeństw, należy przede wszystkim podnieść w jej obszarze znaczenie refleksji teoretycznej i metod jakościowych oraz odejść od wzorców amerykańskich na rzecz prymatu kultury europejskiej. Artykuł ma charakter diagnostyczno-postulatywny. 

[abstract_en] =>

The goal of the article is to examine the dependency between the status and level of theoretical reflection and the social function of knowledge. Max Horkheimer’s social function of philosophy is analyzed, as is the status of theoretical reflection in genere as seen by Gordon Allport, Max Horkheimer, Hans Georg Gadamer and R.S. Peters. The article reveals that the social function of knowledge depends on the range of theoretical thinking, although theory alone may lead to social oppression and is socially counterproductive. Hence it is necessary to maintain a balance between theory and empirical research. Referring to the works of Allport and Peters, the status of theoretical reflection in psychology is discussed as well as, critically, the social function of psychology. The article posits that if psychology is to bring some important values to the functioning of societies, it is necessary to restore within it the importance of theoretical reflection as well as qualitative methods, to abandon American standards, and to promote European intellectual and methodological culture. The article is of a diagnostic-postulative character.

[keywords] => psychologia, filozofia, teoria, funkcja społeczna, metoda, metody jakościowe [keywords_en] => psychology, philosophy, theory, social function, method, qualitative methods [file_path] => /files/articles/2014-20-status-refleksji-teoretycznej-i-metod-jakociowych-w-psychologii-a-jej-funkcja-spoeczna.pdf [okladka] => psychologia_teoretyczna_ogolna_i_metodologia.jpg [rocznik] => Rocznik: 2014 Tom: 20 Numer: 1 [strony] => 31-38 )
status-refleksji-teoretycznej-i-metod-jakociowych-w-psychologii-a-jej-funkcja-spoeczna

Status refleksji teoretycznej i metod jakościowych w psychologii a jej funkcja społeczna

okladka
STATUS OF THEORETICAL REFLECTION AND QUALITATIVE METHODS IN PSYCHOLOGY AND ITS SOCIAL FUNCTION

Justyna Melonowska

DOI:10.14691/CPPJ.20.1.31

Rocznik: 2014 Tom: 20 Numer: 1
Strony: 31-38

Celem artykułu jest analiza zależności, jakie zachodzą pomiędzy poziomem i statusem refleksji teoretycznej w naukach społecznych, szczególnie w psychologii, a społeczną funkcją wiedzy. Analizie poddana zostaje społeczna funkcja filozofii w ujęciu Maxa Horkheimera oraz status refleksji teoretycznej in generew ujęciu Gordona Allporta, Maxa Horkheimera, Hansa Georga Gadamera. Wykazuję, że społeczna funkcja uzyskiwanej wiedzy zależy od rangi przyznawanej myśleniu teoretycznemu, jakkolwiek sama refleksja teoretyczna prowadzić może do opresji społecznej, stąd konieczne jest wypracowanie równowagi pomiędzy nią, a badaniami empirycznymi. Na podstawie prac Allporta i Petersa zostaje następnie omówiony status refleksji teoretycznej w psychologii oraz – krytycznie – jej funkcja społeczna. Twierdzę, że jeśli psychologia ma wnosić istotne wartości do funkcjonowania społeczeństw, należy przede wszystkim podnieść w jej obszarze znaczenie refleksji teoretycznej i metod jakościowych oraz odejść od wzorców amerykańskich na rzecz prymatu kultury europejskiej. Artykuł ma charakter diagnostyczno-postulatywny. 

psychologia, filozofia, teoria, funkcja społeczna, metoda, metody jakościowe