Array
(
  [id] => 99
  [date] => 2017-10-01
  [doi] => 10.14691/CPPJ.23.1.97
  [title] => STUDENT WOBEC OCZEKIWAŃ DOROSŁOŚCI
  [title_en] => STUDENTS AND THE EXPECTATIONS OF ADULTHOOD
  [authors] => Błażej Smykowski, Paweł Kleka
  [abstract] => 

Artykuł dotyczy kwestii godzenia studiów z pracą zawodową. Studenci, zdając sobie sprawę z faktu znaczenia doświadczenia praktycznego, podejmują się nie tylko staży, czy wolontariatów, ale i pełnowymiarowych form zatrudnienia w przyszłym zawodzie. W efekcie stają przed zadaniem godzenia nauki z poważnym zobowiązaniem zawodowym. Celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących sposobów radzenia sobie z tym zadaniem przez studentów kierunków: Psychologia i Kognitywistyka, studentów Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badania przeprowadzono w roku akademickim 2015/16. Pozwoliły one zauważyć, że studenci w zróżnicowany sposób radzą sobie z tym zadaniem. Analiza wyników badań pozwoliła początkowo wyłonić siedem ich typów. W toku dalszych analiz zgrupowano zbliżone do siebie typy, co pozwoliło na wyłonienie czterech wyraźnie odróżniających się od siebie typów. Ujawniają one istotne różnice w sytuacji psychologicznej wchodzących w ich zakres studentów. Konsekwencją tego zróżnicowania są różne strategie działania badanych studentów. Ustalenia te mogą stanowić istotną podstawę prowadzenia mikropolityki edukacyjnej na kierunkach prowadzonych w Instytucie Psychologii UAM. Pozwalają przewidywać formy, w jakich poszczególne grupy studentów będą potrzebowały pozaedukacyjnego zrozumienia i wspomagania Instytutu i Wydziału.

[abstract_en] =>

The paper considers how university students reconcile their studies with working. Being aware of the importance of practical experience, students not only decide to work as interns and volunteers but also take full-time jobs in their future profession. Consequently, they face the task of reconciling learning with serious job commitments. The paper presents the results of research on how students of the courses in psychology and cognitive studies at the Institute of Psychology of the Adam Mickiewicz University in Poznań coped with this task. The research was conducted in the 2015/16 academic year. It showed that students have different ways of dealing with the problem. An analysis of the research results initially enabled seven such ways to be distinguished. Further analysis led to similar types being grouped together, which ultimately resulted in four distinctly different types. Signifi cant differences in the psychological situation of the students from the different types were revealed. As a consequence of these differences, the students adopted different strategies of action. The fi ndings could offer a strong basis for an educational micro-policy within the courses offered by Adam Mickiewicz University’s Institute of Psychology. The forms of non-educational understanding and support from the institute and the faculty needed by different groups of students can be predicted thanks to these fi ndings.

[keywords] => Słowa kluczowe: sytuacja, działalność, pracujący studenci, udogodnienia, typy korzystania z udogodnień [keywords_en] => Key words: situation, activity, working students, facilitating features, types of use of facilitating features [file_path] => /files/articles/2017-23-student-wobec-oczekiwa-dorosoci.pdf [okladka] => psychologia_rozwojowa.jpg [rocznik] => Rocznik: 2017 Tom: 23 Numer: 1 [strony] => 97-106 )
student-wobec-oczekiwa-dorosoci

STUDENT WOBEC OCZEKIWAŃ DOROSŁOŚCI

okladka
STUDENTS AND THE EXPECTATIONS OF ADULTHOOD

Błażej Smykowski, Paweł Kleka

DOI:10.14691/CPPJ.23.1.97

Rocznik: 2017 Tom: 23 Numer: 1
Strony: 97-106

Artykuł dotyczy kwestii godzenia studiów z pracą zawodową. Studenci, zdając sobie sprawę z faktu znaczenia doświadczenia praktycznego, podejmują się nie tylko staży, czy wolontariatów, ale i pełnowymiarowych form zatrudnienia w przyszłym zawodzie. W efekcie stają przed zadaniem godzenia nauki z poważnym zobowiązaniem zawodowym. Celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących sposobów radzenia sobie z tym zadaniem przez studentów kierunków: Psychologia i Kognitywistyka, studentów Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badania przeprowadzono w roku akademickim 2015/16. Pozwoliły one zauważyć, że studenci w zróżnicowany sposób radzą sobie z tym zadaniem. Analiza wyników badań pozwoliła początkowo wyłonić siedem ich typów. W toku dalszych analiz zgrupowano zbliżone do siebie typy, co pozwoliło na wyłonienie czterech wyraźnie odróżniających się od siebie typów. Ujawniają one istotne różnice w sytuacji psychologicznej wchodzących w ich zakres studentów. Konsekwencją tego zróżnicowania są różne strategie działania badanych studentów. Ustalenia te mogą stanowić istotną podstawę prowadzenia mikropolityki edukacyjnej na kierunkach prowadzonych w Instytucie Psychologii UAM. Pozwalają przewidywać formy, w jakich poszczególne grupy studentów będą potrzebowały pozaedukacyjnego zrozumienia i wspomagania Instytutu i Wydziału.

Słowa kluczowe: sytuacja, działalność, pracujący studenci, udogodnienia, typy korzystania z udogodnień