Array
(
  [id] => 396
  [date] => 2019-03-12
  [doi] => 10.14691/CPPJ.19.2.303
  [title] => Współczucie wobec samego siebie a inne wymiary osobowości oraz emocjonalne funkcjonowanie ludzi
  [title_en] => SELF-COMPASION AND OTHER ALIMENTIONS OF PERSONALITY AND PEOPLE’S EMOTIONAL FUNCTIONING
  [authors] => Irena Dzwonkowska
  [abstract] => 

Artykuł dotyczy stosunkowo nowego pojęcia w psychologii zachodniej jakim jest współczucie wobec samego siebie (self-compassion), które traktowane jest jako zdrowe i przystosowawcze ustosunkowanie do własnej osoby, występujące zarówno jako cecha, jak też i stan. Na współczującą postawę wobec samego siebie składają się: a) życzliwość i wyrozumiałość wobec samego siebie b) refleksyjność wobec własnych doświadczeń i c) poczucie wspólnoty doświadczeń z całą ludzkością. Współczucie wobec samego siebie jest strukturalnie i funkcjonalnie odrębne od litowania się i użalania się nad sobą, które prowadzi do gorszego przystosowania. Współczujący stosunek do siebie jest oparty na zawieszeniu oceniania zarówno siebie, jak i innych ludzi – z tego też powodu jest odrębne od samooceny, która wynika z ewaluacji. Autorka konstruktu self-compassionKristin Neff założyła teoretycznie, że dzięki współczuciu samemu sobie ludzie są w stanie lepiej regulować swoje emocje negatywne, a także transformować je na pozytywne stany i dzięki temu lepiej radzić sobie z rzeczywistością. W artykule przedstawiony jest syntetyczny przegląd badań przeprowadzonych na świecie w przeciągu ostatnich dziewięciu lat (od 2003 do 2012 roku) a dotyczących związków pomiędzy współczuciem wobec samego siebie a innymi wymiarami osobowości oraz funkcjonowaniem emocjonalnym ludzi. Wyniki badań konsekwentnie pokazują, że współczucie wobec samego siebie jest taką dyspozycją, która skorelowana jest z lepszym przystosowaniem ludzi zarówno w sferze osobowości, jak i w sferze emocjonalnej. 

[abstract_en] =>

The article concerns a relatively new concept in western psychology, that is self-compassion, which is treated as a healthy and adaptable attitude to oneself occurring both as a feature and as a condition. The self-compassion attitude involves the following: a) self-kindness – extending kindness and understanding to oneself rather than harsh judgment and self-criticism, b) common humanity – seeing one’s experiences as part of the larger human experience rather than perceiving them as separating and isolating, and c) mindfulness – holding one’s painful thoughts and feelings in balanced awareness rather than over-identifying with them. Self-compassion is structurally and functionally distinct from pitying and feeling sorry for oneself which leads to worse adaptation. A self-compassionate attitude is based on suspending judgement towards oneself as well as towards others – and for this reason it is distinct from self-assessment that results from evaluation. The author of the self-compassion construct, Kristin Neff, theoretically assumed that thanks to self-compassion people are able to adjust their negative emotions better as well as to transform them into positive conditions and, therefore, deal with reality in a better way. The article presents a synthetic review of studies conducted all over the world during the last ten years (from 2003 to 2012) and concerning links between self-compassion and other dimensions of people’s personality and emotional functioning. The results of the studies consequently show that self-compassion is a disposition that is correlated with people’s better adaptation, both with regard to personality and emotional sphere. 

[keywords] => współczucie wobec samego siebie, samoocena, litowanie się nad sobą, osobowość, funkcjonowanie emocjonalne [keywords_en] => self-compassion, self-esteem, self-pity, personality, emotional functioning [file_path] => /files/articles/2013-19-wspczucie-wobec-samego-siebie-a-inne-wymiary-osobowoci-oraz-emocjonalne-funkcjonowanie-ludzi.pdf [okladka] => psychologia_osobowosci.jpg [rocznik] => Rocznik: 2013 Tom: 19 Numer: 2 [strony] => 303-313 )
wspczucie-wobec-samego-siebie-a-inne-wymiary-osobowoci-oraz-emocjonalne-funkcjonowanie-ludzi

Współczucie wobec samego siebie a inne wymiary osobowości oraz emocjonalne funkcjonowanie ludzi

okladka
SELF-COMPASION AND OTHER ALIMENTIONS OF PERSONALITY AND PEOPLE’S EMOTIONAL FUNCTIONING

Irena Dzwonkowska

DOI:10.14691/CPPJ.19.2.303

Rocznik: 2013 Tom: 19 Numer: 2
Strony: 303-313

Artykuł dotyczy stosunkowo nowego pojęcia w psychologii zachodniej jakim jest współczucie wobec samego siebie (self-compassion), które traktowane jest jako zdrowe i przystosowawcze ustosunkowanie do własnej osoby, występujące zarówno jako cecha, jak też i stan. Na współczującą postawę wobec samego siebie składają się: a) życzliwość i wyrozumiałość wobec samego siebie b) refleksyjność wobec własnych doświadczeń i c) poczucie wspólnoty doświadczeń z całą ludzkością. Współczucie wobec samego siebie jest strukturalnie i funkcjonalnie odrębne od litowania się i użalania się nad sobą, które prowadzi do gorszego przystosowania. Współczujący stosunek do siebie jest oparty na zawieszeniu oceniania zarówno siebie, jak i innych ludzi – z tego też powodu jest odrębne od samooceny, która wynika z ewaluacji. Autorka konstruktu self-compassionKristin Neff założyła teoretycznie, że dzięki współczuciu samemu sobie ludzie są w stanie lepiej regulować swoje emocje negatywne, a także transformować je na pozytywne stany i dzięki temu lepiej radzić sobie z rzeczywistością. W artykule przedstawiony jest syntetyczny przegląd badań przeprowadzonych na świecie w przeciągu ostatnich dziewięciu lat (od 2003 do 2012 roku) a dotyczących związków pomiędzy współczuciem wobec samego siebie a innymi wymiarami osobowości oraz funkcjonowaniem emocjonalnym ludzi. Wyniki badań konsekwentnie pokazują, że współczucie wobec samego siebie jest taką dyspozycją, która skorelowana jest z lepszym przystosowaniem ludzi zarówno w sferze osobowości, jak i w sferze emocjonalnej. 

współczucie wobec samego siebie, samoocena, litowanie się nad sobą, osobowość, funkcjonowanie emocjonalne