Array
(
  [id] => 375
  [date] => 2019-03-12
  [doi] => 
  [title] => Dysregulacja emocjonalna i poznawcze aspekty teorii umysłu a dojrzałość mechanizmów obronnych jako wskaźnik poziomu organizacji osobowości
  [title_en] => EXPLORING THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTION DYSREGULATION, THEORY OF MIND AND DEFENSE MECHANISMS MATURITY AS AN INDICATOR OF LEVEL OF PERSONALITY ORGANIZATION
  [authors] => Dominika Górska
  [abstract] => 

Pojęcia dysregulacji emocjonalnej i rozumienia czyichś zachowań w kategoriach stanów mentalnych (teoria umysłu czy mentalizacja) są stosowane do wyjaśniania zaburzeń emocjonalnych. Choć rola emocjonalnych aspektów teorii umysłu w zaburzeniach emocjonalnych została potwierdzona w wielu badaniach, jej poznawcze komponenty wydają się niewystarczające do wyjaśniania funkcji regulacyjnych interpretowania zachowania w terminach stanów mentalnych. Niniejsze badania mają na celu weryfikację roli dysregulacji emocjonalnej i poznawczych aspektów teorii umysłu jako predyktorów poziomu dojrzałości mechanizmów obronnych traktowanych tu jako wskaźnik poziomu organizacji osobowości.Przebadano168 osób (wiek: M=33.56, SD=11.23) przy użyciu następujących metod: Kwestionariusz Stylów Obrony (Andrews, Singh i Bond, 1993) do pomiaru niedojrzałych, neurotycznych i dojrzałych mechanizmów obronnych, Skala Trudności w Regulacji Emocji(Gratz i Roemer, 2004) do badania dysregulacji emocjonalnej oraz Test Dziwne Historyjki (Happe, 1994) do pomiaru teorii umysłu. Wyniki:Rezultaty sugerują pozytywny związek pomiędzy dysregulacją emocji a niedojrzałymi i neurotycznymi mechanizmami obronnymi, w przeciwieństwie do negatywnych zależności pomiędzy trudnościami w regulacji emocjonalnej a dojrzałymi mechanizmami obronnymi. Wyniki potwierdzają także hipotezę o niezależności poznawczych aspektów teorii umysłu i dojrzałości mechanizmów obronnych. Zgodnie z założeniami okazało się, że grupy osób z odmiennymi profilami mechanizmów obronnych różnią się pod względem dysregulacji emocjonalnej, ale nie teorii umysłu, z wyjątkiem zadania typu podwójny blef, które jest raczej związane z mentalizacją niż teorią umysłu. 

[abstract_en] =>

Emotion dysregulation and understanding behavior in mental state terms (theory of mind or mentalization) have been proposed as explanations for emotional disorders. Although the role of emotional aspects of theory of mind (an emotion oriented set of processes) in emotional disturbances is evident, the cognitive aspects of theory of mind are thought to fail to encapsulate the affect regulative aspects of interpreting behavior in mental state terms. This study aimed to examine the role of emotion dysregulation and cognitive aspects of theory of mind as predictors of maturity level of defense mechanisms, as indicators of the level of personality organization. Method: Two self-report measures were administered to 168 people (age: M=33.56, SD=11.23): Defensive Style Questionnaire(Andrews, Singh & Bond, 1993) measuring immature, neurotic and mature defense mechanisms and Difficulties in Emotion Regulation Scale(Gratz & Roemer, 2004) measuring emotion dysregulation. Moreover, the participants were tested using Happé’s (1994) Strange Stories Test of a theory of mind. Results: Findings suggest a positive relationship between emotion dysregulation and immature and neurotic defense mechanisms, contrary to negative relationship between difficulties in emotion regulation and mature defense mechanisms. Results also supported the hypothesis of the independence of cognitive aspects of theory of mind and defense mechanisms maturity. As expected, the groups of participants with various defense mechanisms profile differed in emotion dysregulation but not in theory of mind, excluding double bluff task, which is rather connected with mentalization than with theory of mind.

[keywords] => emotion dysregulation, theory of mind, defense mechanisms [keywords_en] => emotion dysregulation, theory of mind, defense mechanisms [file_path] => /files/articles/2013-19-dysregulacja-emocjonalna-i-poznawcze-aspekty-teorii-umysu-a-dojrzao-mechanizmw-obronnych-jako-wskanik-poziomu-organizacji-osobowoci.pdf [okladka] => psychologia_osobowosci.jpg [rocznik] => Rocznik: 2013 Tom: 19 Numer: 1 [strony] => 57-66 )
dysregulacja-emocjonalna-i-poznawcze-aspekty-teorii-umysu-a-dojrzao-mechanizmw-obronnych-jako-wskanik-poziomu-organizacji-osobowoci

Dysregulacja emocjonalna i poznawcze aspekty teorii umysłu a dojrzałość mechanizmów obronnych jako wskaźnik poziomu organizacji osobowości

okladka
EXPLORING THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTION DYSREGULATION, THEORY OF MIND AND DEFENSE MECHANISMS MATURITY AS AN INDICATOR OF LEVEL OF PERSONALITY ORGANIZATION

Dominika Górska

DOI:

Rocznik: 2013 Tom: 19 Numer: 1
Strony: 57-66

Pojęcia dysregulacji emocjonalnej i rozumienia czyichś zachowań w kategoriach stanów mentalnych (teoria umysłu czy mentalizacja) są stosowane do wyjaśniania zaburzeń emocjonalnych. Choć rola emocjonalnych aspektów teorii umysłu w zaburzeniach emocjonalnych została potwierdzona w wielu badaniach, jej poznawcze komponenty wydają się niewystarczające do wyjaśniania funkcji regulacyjnych interpretowania zachowania w terminach stanów mentalnych. Niniejsze badania mają na celu weryfikację roli dysregulacji emocjonalnej i poznawczych aspektów teorii umysłu jako predyktorów poziomu dojrzałości mechanizmów obronnych traktowanych tu jako wskaźnik poziomu organizacji osobowości.Przebadano168 osób (wiek: M=33.56, SD=11.23) przy użyciu następujących metod: Kwestionariusz Stylów Obrony (Andrews, Singh i Bond, 1993) do pomiaru niedojrzałych, neurotycznych i dojrzałych mechanizmów obronnych, Skala Trudności w Regulacji Emocji(Gratz i Roemer, 2004) do badania dysregulacji emocjonalnej oraz Test Dziwne Historyjki (Happe, 1994) do pomiaru teorii umysłu. Wyniki:Rezultaty sugerują pozytywny związek pomiędzy dysregulacją emocji a niedojrzałymi i neurotycznymi mechanizmami obronnymi, w przeciwieństwie do negatywnych zależności pomiędzy trudnościami w regulacji emocjonalnej a dojrzałymi mechanizmami obronnymi. Wyniki potwierdzają także hipotezę o niezależności poznawczych aspektów teorii umysłu i dojrzałości mechanizmów obronnych. Zgodnie z założeniami okazało się, że grupy osób z odmiennymi profilami mechanizmów obronnych różnią się pod względem dysregulacji emocjonalnej, ale nie teorii umysłu, z wyjątkiem zadania typu podwójny blef, które jest raczej związane z mentalizacją niż teorią umysłu. 

emotion dysregulation, theory of mind, defense mechanisms