Array
(
  [id] => 88
  [date] => 2017-09-29
  [doi] => 10.14691/CPPJ.22.2.317
  [title] => Intensywne relacje interpersonalne w rzeczywistości kryzysu
  [title_en] => INTENSE INTERPERSONAL RELATIONS IN CRISIS CIRCUMSTANCES
  [authors] => Tomasz Prusiński
  [abstract] => 

Zrównoważone funkcjonowanie psychiczne i społeczne człowieka jest obecnie stanem rzadko występującym. Człowiek konfrontuje się nieustannie z sytuacjami wywołującymi napięcie, które utrzymując się nieprzerwanie mogą być źródłem poważnej psychicznej dekompensacji. Model salutogenetyczny wskazuje na istnienie uogólnionych zasobów odpornościowych istotnych dla procesu radzenia sobie z kryzysem. Takim zasobem jest przyjaźń. Dzięki głębokim relacjom interpersonalnym człowiek uzyskuje dostęp do doświadczeń życiowych innych osób co sprzyja rozwojowi i utrzymaniu silnego poczucia koherencji. Przyjaźń jest komponentą centralnego czynnika zdrowienia w sytuacji kryzysowej, mianowicie ogólnej orientacji życiowej. Wartość przyjaźni w rzeczywistości kryzysu jest również dyskutowana w kontekście form, jakie te relacje przyjmują współcześnie.

Słowa kluczowe: przyjaźń, kryzys psychiczny

[abstract_en] =>

Today balanced mental and social functioning of a person is very infrequent. People are continually confronted with situations causing mental tension which, if continued, may become the source of severe mental decompensation. The salutogenic model points to the existence of generalized resilience resources which are important for the process of coping with mental crisis. Friendship is an example of such a resource. Deep interpersonal relations give us access to life experiences of other people which fosters development and supports strong sense of coherence. Friendship is a component of the central mental recovery factor in a crisis situation, namely global life orientation. The value of friendship in a situation of crisis is also discussed in the context of the forms that these relationships take today.

[keywords] => Słowa kluczowe: przyjaźń, kryzys psychiczny [keywords_en] => Key words: friendship, mental crisis [file_path] => /files/articles/2016-22-intensywne-relacje-interpersonalne-w-rzeczywistoci-kryzysu.pdf [okladka] => psychologoia_kliniczna_i_zdrowia.jpg [rocznik] => Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 2 [strony] => 317-321 )
intensywne-relacje-interpersonalne-w-rzeczywistoci-kryzysu

Intensywne relacje interpersonalne w rzeczywistości kryzysu

okladka
INTENSE INTERPERSONAL RELATIONS IN CRISIS CIRCUMSTANCES

Tomasz Prusiński

DOI:10.14691/CPPJ.22.2.317

Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 2
Strony: 317-321

Zrównoważone funkcjonowanie psychiczne i społeczne człowieka jest obecnie stanem rzadko występującym. Człowiek konfrontuje się nieustannie z sytuacjami wywołującymi napięcie, które utrzymując się nieprzerwanie mogą być źródłem poważnej psychicznej dekompensacji. Model salutogenetyczny wskazuje na istnienie uogólnionych zasobów odpornościowych istotnych dla procesu radzenia sobie z kryzysem. Takim zasobem jest przyjaźń. Dzięki głębokim relacjom interpersonalnym człowiek uzyskuje dostęp do doświadczeń życiowych innych osób co sprzyja rozwojowi i utrzymaniu silnego poczucia koherencji. Przyjaźń jest komponentą centralnego czynnika zdrowienia w sytuacji kryzysowej, mianowicie ogólnej orientacji życiowej. Wartość przyjaźni w rzeczywistości kryzysu jest również dyskutowana w kontekście form, jakie te relacje przyjmują współcześnie.

Słowa kluczowe: przyjaźń, kryzys psychiczny

Słowa kluczowe: przyjaźń, kryzys psychiczny