Array
(
  [id] => 393
  [date] => 2019-03-12
  [doi] => 10.14691/CPPJ.19.2.251
  [title] => Jakość życia w przestrzeniach zurbanizowanych – definicje, podsumowanie wyników badań oraz problemy metodologiczne
  [title_en] => THE QUALITY OF URBAN LIFE – DEFINITIONS AND A SUMMARY OF RECENT FINDINGS AND CURRENT METHODOLOGICAL APPROACHES
  [authors] => Michał Dębek, Bożena Janda-Dębek
  [abstract] => 

W tym artykule zreferujemy najważniejsze dotychczasowe definicje pojęcia jakości życia, pojawiające się w kontekście badań relacji człowiek – środowisko zurbanizowane, oraz przyjrzymy się współczesnym modelom i koncepcjom metodologii badań tych relacji. Zaprezentujemy wybrane, najnowsze badania dotyczące jakości życia w środowiskach zurbanizowanych z różnych części świata. Spróbujemy też wskazać na istniejące w literaturze przedmiotu problemy definicyjne związane z określeniem zarówno jakości życia, jak i jakości środowiska, a także trudności wynikające z braku konsensusu w sferze operacjonalizacji tych konstruktów. Wskażemy również na istotne kwestie mające związek z brakiem powszechnie podzielanej metodologii badań dotyczących jakości życia w przestrzeniach zurbanizowanych. W końcu przedstawimy najważniejsze, naszym zdaniem, perspektywy przyszłych badań. 

[abstract_en] =>

The purpose of this article is to present major definitions of quality of life that have emerged within man – urban environment relationship. The authors focus on contemporary models and concepts of research methodology of this relationship. This allows to present selected recent studies on the quality of life in urban environment from different parts of the world. The article points out problems in the reference books with the definition of both quality of life and the quality of the environment as well as the difficulties resulting from the lack of consensus in the field of operationalization of these constructs. We highlight important issues connected with the lack of commonly applied methodology for the research of the quality of life in urban spaces. In the final part of the article, we present subjective view of the key areas for future research. 

[keywords] => jakość życia, jakość środowiska, psychologia środowiskowa, urbanistyka [keywords_en] => quality of life, environmental quality, environmental psychology, urban planning [file_path] => /files/articles/2013-19-jako-ycia-w-przestrzeniach-zurbanizowanych-definicje_-podsumowanie-wynikw-bada-oraz-problemy-metodologiczne.pdf [okladka] => psychologia_srodowiska_I_ekologiczna.jpg [rocznik] => Rocznik: 2013 Tom: 19 Numer: 2 [strony] => 251-263 )
jako-ycia-w-przestrzeniach-zurbanizowanych-definicje_-podsumowanie-wynikw-bada-oraz-problemy-metodologiczne

Jakość życia w przestrzeniach zurbanizowanych – definicje, podsumowanie wyników badań oraz problemy metodologiczne

okladka
THE QUALITY OF URBAN LIFE – DEFINITIONS AND A SUMMARY OF RECENT FINDINGS AND CURRENT METHODOLOGICAL APPROACHES

Michał Dębek, Bożena Janda-Dębek

DOI:10.14691/CPPJ.19.2.251

Rocznik: 2013 Tom: 19 Numer: 2
Strony: 251-263

W tym artykule zreferujemy najważniejsze dotychczasowe definicje pojęcia jakości życia, pojawiające się w kontekście badań relacji człowiek – środowisko zurbanizowane, oraz przyjrzymy się współczesnym modelom i koncepcjom metodologii badań tych relacji. Zaprezentujemy wybrane, najnowsze badania dotyczące jakości życia w środowiskach zurbanizowanych z różnych części świata. Spróbujemy też wskazać na istniejące w literaturze przedmiotu problemy definicyjne związane z określeniem zarówno jakości życia, jak i jakości środowiska, a także trudności wynikające z braku konsensusu w sferze operacjonalizacji tych konstruktów. Wskażemy również na istotne kwestie mające związek z brakiem powszechnie podzielanej metodologii badań dotyczących jakości życia w przestrzeniach zurbanizowanych. W końcu przedstawimy najważniejsze, naszym zdaniem, perspektywy przyszłych badań. 

jakość życia, jakość środowiska, psychologia środowiskowa, urbanistyka