Array
(
  [id] => 105
  [date] => 2017-10-01
  [doi] => 10.14691/CPPJ.23.1.167
  [title] => JĘZYKOWY OBRAZ PRZYJAŹNI STUDENTÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH
  [title_en] => LINGUISTIC PICTURE OF FRIENDSHIP AMONG POLISH AND UKRAINIAN STUDENTS
  [authors] => Monika Obrębska, Daria Paniotova
  [abstract] => 

W literaturze na temat przyjaźni szczególnie mocno podkreśla się znaczenie różnic międzypłciowych (Mandal, 2004; Brestin 2009; Szczepańska i Gaweł-Luty, 2010) i międzykulturowych (Szarota, 2014; Wierzbicka 2015). W naszym badaniu postanowiłyśmy porównać sposoby rozumienia przyjaźni, uwzględniając obydwa te konteksty. Badanie przeprowadzone zostało w Polsce i na Ukrainie z udziałem studentek (N=50) i studentów (N=50) różnych kierunków. Do analizy ich wypowiedzi wykorzystano metodę profilowania, za pomocą której dokonać można rekonstrukcji językowego obrazu przyjaźni, z uwzględnieniem najważniejszych jego cech: dobrowolności, równości pozycji, wzajemnej pomocy, wspólnej aktywności, wsparcia emocjonalnego oraz intymnego charakteru (Adelman, Parks i Albrecht, 2012). Zdaniem Wierzbickiej (2015) użyte w naszym badaniu polskie słowo „przyjaźń” i rosyjskie „družba” nie są tożsame znaczeniowo. Słowo „przyjaźń” nasuwa skojarzenia z intymnością i zaangażowaniem uczuciowym, rosyjskie „družba” przede wszystkim z wzajemną pomocą, wsparciem i niezawodnością w potrzebie. Na tej podstawie założyłyśmy, że studenci ukraińscy w swoich konceptualizacjach pojęcia „družba”, częściej będą eksponować cechę wzajemnej pomocy niż studenci polscy, dla których ważniejszy będzie intymny charakter relacji przyjaźni. Zgodnie z badaniami Mandal (2004) założyłyśmy również, iż aspektem przyjaźni najważniejszym dla kobiet będzie wsparcie emocjonalne, zaś aspektem najważniejszym dla mężczyzn – wspólna aktywność. Przeprowadzone badanie częściowo potwierdziło powyższe założenia. 

[abstract_en] =>

Luty, 2010) and intercultural differences (Szarota, 2014; Wierzbicka 2015). In the study the Authors compared the ways of understanding friendship, taking into consideration both contexts. The study was conducted in Poland and Ukraine with the participation of female (N=50) and male students (N=50) of various specialisations. The analysis of their utterances used the method of profi ling by means of which it is possible to reconstruct the linguistic picture of friendship, with attention to its most important characteristics: voluntariness, equality of positions, mutual help, common activity, emotional support and an intimate character (Adelman, Parks and Albrecht, 2012). According to Wierzbicka (2015), the words used in the Authors’ study: the Polish przyjaźń and the Russian družba, are not equivalent in terms of meaning. The word przyjaźń connotes intimacy and emotional engagement, and družba: mainly mutual help, support and reliability when in need. On this basis, the Authors assumed that the Ukrainian students in their conceptualisations of the notion družba will more often highlight the feature of mutual help than the Polish students, for whom an intimate character of friendship is more signifi cant. In accordance with Mandal’s studies (2004), the Authors also assumed that the most important aspect of friendship for women is emotional support, an for men – common activity. The conducted study has partly confi rmed the above-mentioned assumptions.

[keywords] => [keywords_en] => [file_path] => /files/articles/2017-23-jzykowy-obraz-przyjani-studentw-polskich-i-ukraiskich.pdf [okladka] => psychologia_spoleczna.jpg [rocznik] => Rocznik: 2017 Tom: 23 Numer: 1 [strony] => 167-175 )
jzykowy-obraz-przyjani-studentw-polskich-i-ukraiskich

JĘZYKOWY OBRAZ PRZYJAŹNI STUDENTÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH

okladka
LINGUISTIC PICTURE OF FRIENDSHIP AMONG POLISH AND UKRAINIAN STUDENTS

Monika Obrębska, Daria Paniotova

DOI:10.14691/CPPJ.23.1.167

Rocznik: 2017 Tom: 23 Numer: 1
Strony: 167-175

W literaturze na temat przyjaźni szczególnie mocno podkreśla się znaczenie różnic międzypłciowych (Mandal, 2004; Brestin 2009; Szczepańska i Gaweł-Luty, 2010) i międzykulturowych (Szarota, 2014; Wierzbicka 2015). W naszym badaniu postanowiłyśmy porównać sposoby rozumienia przyjaźni, uwzględniając obydwa te konteksty. Badanie przeprowadzone zostało w Polsce i na Ukrainie z udziałem studentek (N=50) i studentów (N=50) różnych kierunków. Do analizy ich wypowiedzi wykorzystano metodę profilowania, za pomocą której dokonać można rekonstrukcji językowego obrazu przyjaźni, z uwzględnieniem najważniejszych jego cech: dobrowolności, równości pozycji, wzajemnej pomocy, wspólnej aktywności, wsparcia emocjonalnego oraz intymnego charakteru (Adelman, Parks i Albrecht, 2012). Zdaniem Wierzbickiej (2015) użyte w naszym badaniu polskie słowo „przyjaźń” i rosyjskie „družba” nie są tożsame znaczeniowo. Słowo „przyjaźń” nasuwa skojarzenia z intymnością i zaangażowaniem uczuciowym, rosyjskie „družba” przede wszystkim z wzajemną pomocą, wsparciem i niezawodnością w potrzebie. Na tej podstawie założyłyśmy, że studenci ukraińscy w swoich konceptualizacjach pojęcia „družba”, częściej będą eksponować cechę wzajemnej pomocy niż studenci polscy, dla których ważniejszy będzie intymny charakter relacji przyjaźni. Zgodnie z badaniami Mandal (2004) założyłyśmy również, iż aspektem przyjaźni najważniejszym dla kobiet będzie wsparcie emocjonalne, zaś aspektem najważniejszym dla mężczyzn – wspólna aktywność. Przeprowadzone badanie częściowo potwierdziło powyższe założenia.