Array
(
  [id] => 381
  [date] => 2019-03-12
  [doi] => 
  [title] => Kiedy chcemy być idealizowani w bliskich związkach interpersonalnych? Rola samowiedzy i metapercepcji w wybranych rolach społecznych
  [title_en] => WHEN DO WE WANT TO BE IDEALIZED BY PARTNER? THE ROLE OF SELF- KNOWLEDGE AND METAPERCEPTION IN SELECTED SOCIAL ROLES
  [authors] => Elżbieta Stojanowska
  [abstract] => 

Zaprezentowane dwa badania dotyczą zależności między pozytywnością samowiedzy i aktualnej metapercepcji, a pożądaną metapercepcją kobiet i mężczyzn o różnej samoocenie (badanie I) i sposobie konstruowania Ja (badanie II), wchodzących w różne role społeczne: partnerów intymnych, ojców, matek, córek i synów. Kluczowa zmienna – pożądana metapercepcja – jest rozpatrywana na skali mierzącej pragnienie bycia idealizowanym, deprecjonowanym bądź ocenianym obiektywnie przez partnera związku. Oczekiwano, że osoby pragnące być idealizowane charakteryzują się mniej pozytywną samowiedzą i metapercepcją roli, a także niższą samooceną i wyższym nasileniem Ja współzależnego niż osoby deklarujące jako pożądane oceny obiektywne. Badania wykazały, że zdecydowana większość badanych chciała być oceniana obiektywnie, a zmienne osobowościowe (samoocena i sposób konstruowania Ja) w niewielkim stopniu różnicowały charakter pożądanej metapercepcji. Osoby pragnące być idealizowane przez partnera relacji charakteryzowały się mniej pozytywną samowiedzą i metapercepcją roli niż osoby pragnące ocen obiektywnych. Wyniki sugerują, że deficyt ocen pozytywnych (własnych bądź wyobrażonych ze strony partnera) jest bezpośrednią przyczyną pragnienia bycia idealizowanym

[abstract_en] =>

Two investigations concern relationships between positiveness of self-knowledge, actual metaperception and desired metaperception of women and men with different degree of self-esteem (I study) or different self-construals (II study) in selected social roles: intimate partners, fathers and mothers, daughters and sons. The key variable – a desired metaperception – is evaluated on the scale measuring subject desire to be idealized, depreciated or evaluated objectively. It was expected that subjects who desire to be idealized have less positive self-knowledge and actual metaperception, as well lower self-esteem and higher degree of interdependent self, compared with subjects desire to objective evaluations. The results showed that vast majority of participants wanted to be evaluated objectively, and personality variables slightly differentiated the character of desired metaperception. Participants who desired to be idealized by partners are characterized by less positive self-knowledge and actual metaperception, compared with participants eager to objective self-evaluation. Results suggest that deficit of positive appraisals (own or attributed to partner’s assessments) are direct reason of the desire to be idealized by others.

[keywords] => self-knowledge, actual and desired metaperception, social roles, self-esteem, self-construals [keywords_en] => self-knowledge, actual and desired metaperception, social roles, self-esteem, self-construals [file_path] => /files/articles/2013-19-kiedy-chcemy-by-idealizowani-w-bliskich-zwizkach-interpersonalnych-rola-samowiedzy-i-metapercepcji-w-wybranych-rolach-spoecznych.pdf [okladka] => psychologia_spoleczna.jpg [rocznik] => Rocznik: 2013 Tom: 19 Numer: 1 [strony] => 115-125 )
kiedy-chcemy-by-idealizowani-w-bliskich-zwizkach-interpersonalnych-rola-samowiedzy-i-metapercepcji-w-wybranych-rolach-spoecznych

Kiedy chcemy być idealizowani w bliskich związkach interpersonalnych? Rola samowiedzy i metapercepcji w wybranych rolach społecznych

okladka
WHEN DO WE WANT TO BE IDEALIZED BY PARTNER? THE ROLE OF SELF- KNOWLEDGE AND METAPERCEPTION IN SELECTED SOCIAL ROLES

Elżbieta Stojanowska

DOI:

Rocznik: 2013 Tom: 19 Numer: 1
Strony: 115-125

Zaprezentowane dwa badania dotyczą zależności między pozytywnością samowiedzy i aktualnej metapercepcji, a pożądaną metapercepcją kobiet i mężczyzn o różnej samoocenie (badanie I) i sposobie konstruowania Ja (badanie II), wchodzących w różne role społeczne: partnerów intymnych, ojców, matek, córek i synów. Kluczowa zmienna – pożądana metapercepcja – jest rozpatrywana na skali mierzącej pragnienie bycia idealizowanym, deprecjonowanym bądź ocenianym obiektywnie przez partnera związku. Oczekiwano, że osoby pragnące być idealizowane charakteryzują się mniej pozytywną samowiedzą i metapercepcją roli, a także niższą samooceną i wyższym nasileniem Ja współzależnego niż osoby deklarujące jako pożądane oceny obiektywne. Badania wykazały, że zdecydowana większość badanych chciała być oceniana obiektywnie, a zmienne osobowościowe (samoocena i sposób konstruowania Ja) w niewielkim stopniu różnicowały charakter pożądanej metapercepcji. Osoby pragnące być idealizowane przez partnera relacji charakteryzowały się mniej pozytywną samowiedzą i metapercepcją roli niż osoby pragnące ocen obiektywnych. Wyniki sugerują, że deficyt ocen pozytywnych (własnych bądź wyobrażonych ze strony partnera) jest bezpośrednią przyczyną pragnienia bycia idealizowanym

self-knowledge, actual and desired metaperception, social roles, self-esteem, self-construals