Array
(
  [id] => 371
  [date] => 2019-03-12
  [doi] => 
  [title] => Osobowościowe korelaty postaw wobec przemocy u kobiet i mężczyzn z uwzględnieniem poziomu organizacji osobowości O. Kernberga
  [title_en] => ASSOCIATION BETWEEN ATTITUDES TOWARDS VIOLENCE, SELF-ESTEEM, SYSTEM OF VALUES AND PERSONALITY ORGANIZATION ACCORDING TO O. KERNBERG AMONG WOMEN AND MEN
  [authors] => Beata Pastwa-Wojciechowska, Maria Kaźmierczak, Magdalena Błażek, Tomasz Besta
  [abstract] => 

Agresja czy przemoc, zarówno jako zjawisko społeczne, jak i problem psychologiczny stanowi przedmiot wielu analiz teoretycznych i badań naukowych, których celem jest określenie determinantów i konsekwencji zachowań agresywnych. Wciąż brakuje jednak opracowań dotyczących postaw wobec przemocy i ich psychologicznych korelatów. Głównym celem prezentowanych badań było określenie związku pomiędzy samooceną, strukturą osobowości w ujęciu O. Kernberga i systemem wartości u badanych kobiet i mężczyzn a postawami wobec przemocy. Przyjęto wielowymiarowy model postaw wobec przemocy i zastosowano nowe narzędzie do ich pomiaru – Kwestionariusz Postaw wobec Przemocy (Pastwa-Wojciechowska, Kaźmierczak, Błażek i Błażek, w opracowaniu). Kwestionariusz stanowi adaptację skali opracowanej Andersona i in. z 2006 roku i ma strukturę czteroczynnikową, o następujących komponentach: 1) postawa wobec wojen, 2) wobec kar cielesnych, 3) wobec kary śmierci i 4) wobec przemocy w związku intymnym. Artykuł przedstawia analizy prowadzone z udziałem 376 osób. Wyniki badań wskazują, że mężczyźni w większym stopniu akceptują przemoc w każdej formie. Im wyższa samoocena, tym mniejsza aprobata przemocy. Wartości związane z kolektywizmem, otwartością na innych, zainteresowaniem ich dobrostanem obniżają akceptację przemocy. U kobiet, mniej dojrzała struktura osobowości związana jest z wynikami na czterech skalach akceptacji przemocy, natomiast u mężczyzn najwyraźniejszy związek zanotowano z przemocą w związkach intymnych. 

[abstract_en] =>

Aggression, as a social phenomenon and a psychological problem, is a subject of theoretical and empirical analyses, the aim of which is to find determinants and consequences of aggressive behaviors. However, we still observe the lack of studies focused on attitudes towards violence. The main goal of the presented research was to analyze associations between self-esteem, personality organization according to O. Kernberg as well as system of values of women and men, and their attitudes towards violence. Multidimensional model of such attitudes was implemented and a new method was used – Attitudes towards Violence Questionnaire (Pastwa-Wojciechowska, Kaźmierczak, Błażek, & Błażek, 2009). The questionnaire is the adaptation of Anderson’s et al. (2006) measure and consists of four components: 1) attitude toward war; 2) attitude toward corporal punishment; 3) attitude toward penal code; 4) attitude toward violence in intimate relationships. The article presents analyses conducted on the group of 376 participants. Results indicate that men to a greater extent than women accept violence in its various forms. The higher the self-esteem, the less positive attitudes towards violence. Values were associated with collectivism, openness to others and their well-being are related with less approval of violence. Among women, immature personality organization is associated with all four scales of attitudes toward violence, in men the most vivid link was obtained with violence in intimate relationships.

[keywords] => przemoc, postawy, osobowość, płeć [keywords_en] => violence, attitudes, personality, gender [file_path] => /files/articles/2013-19-osobowociowe-korelaty-postaw-wobec-przemocy-u-kobiet-i-mczyzn-z-uwzgldnieniem-poziomu-organizacji-osobowoci-o.-kernberga.pdf [okladka] => psychologia_osobowosci.jpg [rocznik] => Rocznik: 2013 Tom: 19 Numer: 1 [strony] => 37-45 )
osobowociowe-korelaty-postaw-wobec-przemocy-u-kobiet-i-mczyzn-z-uwzgldnieniem-poziomu-organizacji-osobowoci-o.-kernberga

Osobowościowe korelaty postaw wobec przemocy u kobiet i mężczyzn z uwzględnieniem poziomu organizacji osobowości O. Kernberga

okladka
ASSOCIATION BETWEEN ATTITUDES TOWARDS VIOLENCE, SELF-ESTEEM, SYSTEM OF VALUES AND PERSONALITY ORGANIZATION ACCORDING TO O. KERNBERG AMONG WOMEN AND MEN

Beata Pastwa-Wojciechowska, Maria Kaźmierczak, Magdalena Błażek, Tomasz Besta

DOI:

Rocznik: 2013 Tom: 19 Numer: 1
Strony: 37-45

Agresja czy przemoc, zarówno jako zjawisko społeczne, jak i problem psychologiczny stanowi przedmiot wielu analiz teoretycznych i badań naukowych, których celem jest określenie determinantów i konsekwencji zachowań agresywnych. Wciąż brakuje jednak opracowań dotyczących postaw wobec przemocy i ich psychologicznych korelatów. Głównym celem prezentowanych badań było określenie związku pomiędzy samooceną, strukturą osobowości w ujęciu O. Kernberga i systemem wartości u badanych kobiet i mężczyzn a postawami wobec przemocy. Przyjęto wielowymiarowy model postaw wobec przemocy i zastosowano nowe narzędzie do ich pomiaru – Kwestionariusz Postaw wobec Przemocy (Pastwa-Wojciechowska, Kaźmierczak, Błażek i Błażek, w opracowaniu). Kwestionariusz stanowi adaptację skali opracowanej Andersona i in. z 2006 roku i ma strukturę czteroczynnikową, o następujących komponentach: 1) postawa wobec wojen, 2) wobec kar cielesnych, 3) wobec kary śmierci i 4) wobec przemocy w związku intymnym. Artykuł przedstawia analizy prowadzone z udziałem 376 osób. Wyniki badań wskazują, że mężczyźni w większym stopniu akceptują przemoc w każdej formie. Im wyższa samoocena, tym mniejsza aprobata przemocy. Wartości związane z kolektywizmem, otwartością na innych, zainteresowaniem ich dobrostanem obniżają akceptację przemocy. U kobiet, mniej dojrzała struktura osobowości związana jest z wynikami na czterech skalach akceptacji przemocy, natomiast u mężczyzn najwyraźniejszy związek zanotowano z przemocą w związkach intymnych. 

przemoc, postawy, osobowość, płeć