Array
(
  [id] => 90
  [date] => 2017-09-29
  [doi] => 10.14691/CPPJ.22.2.333
  [title] => Otwartość na karierę międzynarodową wśród młodzieży polskiej i francuskiej
  [title_en] => OPENNESS TO TRANSNATIONAL CAREER AMONG FRENCH AND POLISH YOUTH
  [authors] => Augustyn Bańka, Agata Goździewicz-Rostankowska, Artur Mikiewicz
  [abstract] => 

Artykuł przedstawia badania porównawcze otwartości na karierę międzynarodową wśród studentów oraz licealistów polskich i francuskich. Zjawisko to analizowane jest z jednej strony z perspektywy nowego zjawiska rozwojowego zwanego w psychologii rozwoju człowieka za J.Arnettem (2000) wyłaniającą się dorosłością (emerging adulthood), a z drugiej strony z perspektywy nowych czynników świata zglobalizowanego popychających młodych ludzi do zaspokajania swoich aspiracji rozwojowych w szerszym kontekście geograficznym. W prezentowanych badaniach dokonano celowego doboru grupy polskich studentów i licealistów reprezentujących obszar kulturowy tradycyjnie zaliczany do tzw. grupy „migrant nations”, a z drugiej strony studentów i licealistów francuskich jako należących do krajów tradycyjnie nazywanych „krajami goszczącymi” migrantów. W badaniach postawione zostało następujące pytanie badawcze: Czy we współczesnym zglobalizowanym świecie istnieją różnice w gotowości do przemieszczeń przestrzennych w aspekcie otwartości na realizację kariery zawodowej za granicą? Uzyskane wyniki badań świadczą o tym, iż w obecnym zglobalizowanym świecie młodzi ludzie w okresie wyłaniającej się dorosłości oceniają swoje lokalne środowisko życia w kategoriach zachęt i barier rozwoju kariery, jak też wykazują podobne przejawy otwartości psychicznej na karierę w wymiarze międzynarodowym.

Słowa kluczowe: Otwartość, kariera międzynarodowa, wyłaniająca się dorosłość, rozwój, bariery, zachęty

[abstract_en] =>

The paper presents a comparative study of openness to international career among Polish and French university and secondary school students. This phenomenon is analyzed from two perspectives: the perspective of a new issue in developmental psychology, called by Jeffrey Arnett (2000) emerging adulthood, and the perspective of the new factors which in the globalized world push young people to fulfill their development aspirations in a broader geographical context. In the present study we made a deliberate choice of a group of Polish university and secondary school students representing so called a cultural area of „migrant nations” and, on the other hand, French university and secondary school students who belong to the countries traditionally called „host countries” for migrants. We asked the following research question: Are there in a globalised world any differences in willingness of moving abroad in order to do a professional career? The findings of the study show that the young people in emerging adulthood evaluate their local living environment in terms of incentives and barriers of career development, as well as show similar openness to the international career.

Key words: openness, international career, emerging adulthood, development, barriers, incentives

[keywords] => Słowa kluczowe: Otwartość, kariera międzynarodowa, wyłaniająca się dorosłość, rozwój, bariery, zachęty [keywords_en] => Key words: openness, international career, emerging adulthood, development, barriers, incentives [file_path] => /files/articles/2016-22-otwarto-na-karier-midzynarodow-wrd-modziey-polskiej-i-francuskiej.pdf [okladka] => psychologia_pracy_i_organizacji.jpg [rocznik] => Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 2 [strony] => 333-348 )
otwarto-na-karier-midzynarodow-wrd-modziey-polskiej-i-francuskiej

Otwartość na karierę międzynarodową wśród młodzieży polskiej i francuskiej

okladka
OPENNESS TO TRANSNATIONAL CAREER AMONG FRENCH AND POLISH YOUTH

Augustyn Bańka, Agata Goździewicz-Rostankowska, Artur Mikiewicz

DOI:10.14691/CPPJ.22.2.333

Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 2
Strony: 333-348

Artykuł przedstawia badania porównawcze otwartości na karierę międzynarodową wśród studentów oraz licealistów polskich i francuskich. Zjawisko to analizowane jest z jednej strony z perspektywy nowego zjawiska rozwojowego zwanego w psychologii rozwoju człowieka za J.Arnettem (2000) wyłaniającą się dorosłością (emerging adulthood), a z drugiej strony z perspektywy nowych czynników świata zglobalizowanego popychających młodych ludzi do zaspokajania swoich aspiracji rozwojowych w szerszym kontekście geograficznym. W prezentowanych badaniach dokonano celowego doboru grupy polskich studentów i licealistów reprezentujących obszar kulturowy tradycyjnie zaliczany do tzw. grupy „migrant nations”, a z drugiej strony studentów i licealistów francuskich jako należących do krajów tradycyjnie nazywanych „krajami goszczącymi” migrantów. W badaniach postawione zostało następujące pytanie badawcze: Czy we współczesnym zglobalizowanym świecie istnieją różnice w gotowości do przemieszczeń przestrzennych w aspekcie otwartości na realizację kariery zawodowej za granicą? Uzyskane wyniki badań świadczą o tym, iż w obecnym zglobalizowanym świecie młodzi ludzie w okresie wyłaniającej się dorosłości oceniają swoje lokalne środowisko życia w kategoriach zachęt i barier rozwoju kariery, jak też wykazują podobne przejawy otwartości psychicznej na karierę w wymiarze międzynarodowym.

Słowa kluczowe: Otwartość, kariera międzynarodowa, wyłaniająca się dorosłość, rozwój, bariery, zachęty

Słowa kluczowe: Otwartość, kariera międzynarodowa, wyłaniająca się dorosłość, rozwój, bariery, zachęty