Array
(
  [id] => 73
  [date] => 2017-09-28
  [doi] => 10.14691/CPPJ.22.2.183
  [title] => Poczucie jakości życia osób z kadry kierowniczej w świetle Modelu Osobowościowo-Aksjologicznego MOA
  [title_en] => PERCEIVED QUALITY OF LIFE AMONGST MANAGERIAL STAFF IN THE PERSONALITY AND AXIOLOGICAL MOA MODEL
  [authors] => Barbara Mróz
  [abstract] => 

Tradycja eudajmonistyczna i jej treści obecne w pracach takich psychologów, jak H.A. Murray, G. Allport, C. Rogers bądź A. Maslow, identyfikowana jest współcześnie z koncepcjami C. Ryff, M. Seligmana czy M. Csikszentmihalyia. Model Osobowościowo-Aksjologiczny MOA skonstruowany został na bazie tej tradycji, a testowane w przeprowadzonych badaniach hipotezy sformułowano na podstawie: koncepcji potrzeb R.M. Ryana i E.L. Deciego, przystosowania J. Rottera, wartości M. Rokeacha oraz wskaźników osiągnięć zawodowych w rozumieniu B. Mróz. Przeprowadzono eksploracyjną analizę czynnikową, aby zweryfikować strukturę danych. Wyodrębnienia składników w Teście Przymiotnikowym (The Adjective Check List Manual – ACL) dokonano za pomocą metody głównych składowych PCA, zanalizowano wykres osypiska, którego kształt wyraźnie wskazał na trzy istotne składniki (wymiary). W sumie uzyskane składniki wyjaśniały 66,29% wariancji, co jest wynikiem znaczącym. Składnik pierwszy wyjaśnił 34,62% wariancji, drugi – 20,94%, trzeci – 10,74%. Pozostałe składniki, od czwartego włącznie, wyodrębniły zaledwie od 3 do 0,13% wariancji. Składniki miały zarówno w miarę równomierne wysycenie zmiennych wyjściowych w poszczególnych czynnikach, jak i też ostry i wyraźny zakresowo sens psychologiczny, co pozwoliło im nadać nazwy: kompetencje, relacje, autonomia. W dalszej kolejności zbudowano model ścieżkowy konfirmacyjnej analizy czynnikowej, uzyskując dobre dopasowanie modelu do danych. Za pomocą analizy regresji oraz równań strukturalnych oceniono wpływ badanych zmiennych. Okazało się, że testowany MOA znacząco różnicuje pracowników wyższego szczebla. Współczynnik determinacji uzyskał 47% wariancji wyjaśnianej zmiennej poczucia jakości życia w modelu strukturalnym. Ponad połowę zmienności wyników poczucia jakości życia można tłumaczyć związkiem obszarów osobowości i wartości. Odpowiednio wartości te dla kobiet wyniosły 48%, a dla mężczyzn – 39%. Ustalono nowe wymiary osobowościowe, stylu zarządzania i aksjologiczne istotne dla efektywnego funkcjonowania zawodowego. Osobowościowe: przystosowanie, kompetencje, relacje, autonomia; stylu zarządzania: powierzanie innym zadań o dużym znaczeniu; aksjologiczne: dojrzała miłość oraz zabezpieczenie bytu dla rodziny. Model MOA może być przydatny do oceny uwarunkowań osobowościowo-aksjologicznych osób dorosłych w zakresie badań nad jakością życia różnych grupach. 

[abstract_en] =>

The paper attempts to present issues coming from the management and personality psychology, including their implications for company management practices and for their impact on specialists well-being and a quality of life. The research, based on Ryan and Deci concept, concerns the psychological needs, adaptation (Rotter) and hierarchical values (Rokeach) of specialists. It was assumed that the sense of the quality of life would reveal a significant relationship with personality-related and axiological dimensions among specialists. It was hypothesized that a positive correlation between independent personality-related variables distinguished in the personality and axiological MOA model for the sense of the quality of life can be observed such as the structure of personality: competence, relationships, autonomy, adaptation and professional achievements. A positive correlation between independent axiological variables: final and instrumental values was also assumed. The coefficient of determination was equal to 47% of variance of the dependent variable – the quality of life in the structural model. More than half of the variability of results of perceived quality of life can be explained by personality and values. These values for women equaled 48% and for men - 39%. Discussing the obtained results the significance ascribed by specialists to the following dimensions: adaptation, competence and relationships for the quality of life has to be emphasized.

[keywords] => Model MOA, osobowość, hierarchi wartości, jakość życia, gender [keywords_en] => MOA model, personality, hierarchy of values, quality of life, specialists, gender [file_path] => /files/articles/2016-22-poczucie-jakoci-ycia-osb-z-kadry-kierowniczej-w-wietle-modelu-osobowociowoaksjologicznego-moa.pdf [okladka] => psychologia_pracy_i_organizacji.jpg [rocznik] => Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 2 [strony] => 183-194 )
poczucie-jakoci-ycia-osb-z-kadry-kierowniczej-w-wietle-modelu-osobowociowoaksjologicznego-moa

Poczucie jakości życia osób z kadry kierowniczej w świetle Modelu Osobowościowo-Aksjologicznego MOA

okladka
PERCEIVED QUALITY OF LIFE AMONGST MANAGERIAL STAFF IN THE PERSONALITY AND AXIOLOGICAL MOA MODEL

Barbara Mróz

DOI:10.14691/CPPJ.22.2.183

Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 2
Strony: 183-194

Tradycja eudajmonistyczna i jej treści obecne w pracach takich psychologów, jak H.A. Murray, G. Allport, C. Rogers bądź A. Maslow, identyfikowana jest współcześnie z koncepcjami C. Ryff, M. Seligmana czy M. Csikszentmihalyia. Model Osobowościowo-Aksjologiczny MOA skonstruowany został na bazie tej tradycji, a testowane w przeprowadzonych badaniach hipotezy sformułowano na podstawie: koncepcji potrzeb R.M. Ryana i E.L. Deciego, przystosowania J. Rottera, wartości M. Rokeacha oraz wskaźników osiągnięć zawodowych w rozumieniu B. Mróz. Przeprowadzono eksploracyjną analizę czynnikową, aby zweryfikować strukturę danych. Wyodrębnienia składników w Teście Przymiotnikowym (The Adjective Check List Manual – ACL) dokonano za pomocą metody głównych składowych PCA, zanalizowano wykres osypiska, którego kształt wyraźnie wskazał na trzy istotne składniki (wymiary). W sumie uzyskane składniki wyjaśniały 66,29% wariancji, co jest wynikiem znaczącym. Składnik pierwszy wyjaśnił 34,62% wariancji, drugi – 20,94%, trzeci – 10,74%. Pozostałe składniki, od czwartego włącznie, wyodrębniły zaledwie od 3 do 0,13% wariancji. Składniki miały zarówno w miarę równomierne wysycenie zmiennych wyjściowych w poszczególnych czynnikach, jak i też ostry i wyraźny zakresowo sens psychologiczny, co pozwoliło im nadać nazwy: kompetencje, relacje, autonomia. W dalszej kolejności zbudowano model ścieżkowy konfirmacyjnej analizy czynnikowej, uzyskując dobre dopasowanie modelu do danych. Za pomocą analizy regresji oraz równań strukturalnych oceniono wpływ badanych zmiennych. Okazało się, że testowany MOA znacząco różnicuje pracowników wyższego szczebla. Współczynnik determinacji uzyskał 47% wariancji wyjaśnianej zmiennej poczucia jakości życia w modelu strukturalnym. Ponad połowę zmienności wyników poczucia jakości życia można tłumaczyć związkiem obszarów osobowości i wartości. Odpowiednio wartości te dla kobiet wyniosły 48%, a dla mężczyzn – 39%. Ustalono nowe wymiary osobowościowe, stylu zarządzania i aksjologiczne istotne dla efektywnego funkcjonowania zawodowego. Osobowościowe: przystosowanie, kompetencje, relacje, autonomia; stylu zarządzania: powierzanie innym zadań o dużym znaczeniu; aksjologiczne: dojrzała miłość oraz zabezpieczenie bytu dla rodziny. Model MOA może być przydatny do oceny uwarunkowań osobowościowo-aksjologicznych osób dorosłych w zakresie badań nad jakością życia różnych grupach. 

Model MOA, osobowość, hierarchi wartości, jakość życia, gender