Array
(
  [id] => 404
  [date] => 2019-03-13
  [doi] => 10.14691/CPPJ.20.1.23
  [title] => Przyzwalanie jako rys podmiotowego funkcjonowania człowieka
  [title_en] => ACQUIESCING AS A CHARACTERISTIC OF THE SUBJECTIVE FUNCTIONING OF A HUMAN BEING
  [authors] => Marek Majczyna
  [abstract] => 

Kategoria przyzwalania jako procesu i przyzwolenia jako efektu owego procesu jest jednym z głównych zagadnień z obszaru podmiotowego funkcjonowania człowieka. W rozważaniach psychologicznie zorientowanych przyzwalanie każdorazowo będzie ujawniało aktywność własną jednostki ludzkiej. Każda z kolei postać aktywności będzie wskazywała na podstawową i źródłową relację między ową aktywnością a jej sprawcą: aktywność jest każdorazowo kogoś. Analiza obu członów relacji pozwoli, jak można domniemywać i tego się spodziewać, odsłonić cechy charakteryzujące sprawcę: Jak to, co się dzieje z człowiekiem i w nim, przeistacza się w jego aktywność własną? Jak człowiek ujawnia siebie w swojej aktywności? Jak z rozmaitych elementów rzeczywistości wewnętrznej i społeczno-kulturowej człowiek kształtuje i ujawnia to, o czym powiada „moje”? W sensie psychologicznym kategoria przyzwalania ukazuje pełnię doświadczeń siebie i różnych relacji danego człowieka, tak jak są one mu dostępne.

[abstract_en] =>

The category of acquiescing in terms of a process, and acquiescence as the result of that process, is one of the primary issues in the area of the subjective functioning of an individual. In psychologically-oriented reflections, acquiescing reveals, every time, an individual’s own activity. Each activity, in turn, points to a fundamental and primary relationship between that activity and its agent: a given activity is always somebody’s. An analysis of both elements of the relationship will, presumably, enable the disclosure of the agent’s characteristics: in what way does what is happening with and in a person transform itself into his/her own activity? How does an individual reveal himself/herself in his/her activity? How, out of various elements of the inner reality as well as the socio-cultural one, does a person shape and disclose what he/she claims to be “his/hers”? Psychologically, the category of acquiescing reveals an individual’s experiences of one’s self and one’s relations in their fullness as they appear to him/her.

[keywords] => przyzwalanie, podmiotowość [keywords_en] => acquiescing, agency [file_path] => /files/articles/2014-20-przyzwalanie-jako-rys-podmiotowego-funkcjonowania-czowieka.pdf [okladka] => psychologia_teoretyczna_ogolna_i_metodologia.jpg [rocznik] => Rocznik: 2014 Tom: 20 Numer: 1 [strony] => 23-30 )
przyzwalanie-jako-rys-podmiotowego-funkcjonowania-czowieka

Przyzwalanie jako rys podmiotowego funkcjonowania człowieka

okladka
ACQUIESCING AS A CHARACTERISTIC OF THE SUBJECTIVE FUNCTIONING OF A HUMAN BEING

Marek Majczyna

DOI:10.14691/CPPJ.20.1.23

Rocznik: 2014 Tom: 20 Numer: 1
Strony: 23-30

Kategoria przyzwalania jako procesu i przyzwolenia jako efektu owego procesu jest jednym z głównych zagadnień z obszaru podmiotowego funkcjonowania człowieka. W rozważaniach psychologicznie zorientowanych przyzwalanie każdorazowo będzie ujawniało aktywność własną jednostki ludzkiej. Każda z kolei postać aktywności będzie wskazywała na podstawową i źródłową relację między ową aktywnością a jej sprawcą: aktywność jest każdorazowo kogoś. Analiza obu członów relacji pozwoli, jak można domniemywać i tego się spodziewać, odsłonić cechy charakteryzujące sprawcę: Jak to, co się dzieje z człowiekiem i w nim, przeistacza się w jego aktywność własną? Jak człowiek ujawnia siebie w swojej aktywności? Jak z rozmaitych elementów rzeczywistości wewnętrznej i społeczno-kulturowej człowiek kształtuje i ujawnia to, o czym powiada „moje”? W sensie psychologicznym kategoria przyzwalania ukazuje pełnię doświadczeń siebie i różnych relacji danego człowieka, tak jak są one mu dostępne.

przyzwalanie, podmiotowość