Array
(
  [id] => 107
  [date] => 2017-10-01
  [doi] => 10.14691/CPPJ.23.1.189
  [title] => ZMIANA ORIENTACJI SPOŁECZNEJ POD WPŁYWEM OBSERWOWANEJ EKSPRESJI MIMICZNEJ PARTNERA INTERAKCJI
  [title_en] => SOCIAL VALUE ORIENTATION CHANGING UNDER THE INFLUENCE OF OBSERVED PARTNER’S EMOTIONAL FACIAL EXPRESSIONS
  [authors] => Joanna Lewczuk
  [abstract] => 

Artykuł dotyczy zmiany orientacji społecznej obserwatora pod wpływem postrzeganej na czyjejś twarzy określonej ekspresji emocjonalnej. Badanie przeprowadzono w schemacie eksperymentalnym za pośrednictwem internetu (N=972). W świetle uzyskanych danych można po raz pierwszy mówić o orientacjach społecznych jako wymiarze podatnym na zmianę pod wpływem obserwowanej ekspresji mimicznej. Wskazano na zróżnicowanie wskaźników orientacji na innych oraz rozkładu grup dominujących orientacji społecznych sprzed i po manipulacji eksperymentalnej, zależnie od rodzaju prezentowanej mimicznej ekspresji emocji podstawowej (radość vs złość). Kierunkowe przewidywania uzyskały potwierdzenie w odniesieniu do manipulacji emocją złości, po której nastąpiło zmniejszenie się orientacji na innych i zmniejszenie się ogólnej liczby altruistów, natomiast w wyniku manipulacji emocją radości zaobserwowano ogólny wzrost liczby altruistów.

[abstract_en] =>

The paper relate to a possible change in the observer’s social value orientation under the infl uence of a specific emotional expression being perceived on another individual’s face. Survey was carried out according the experimental scheme, entirely via the Internet (N=972). In the light of the data obtained, one may, for the very fi rst time, speak of social value orientations as of a dimension being susceptible to a change under the infl uence of a facial expression. A diversity of the indicators of the orientation on the others was shown, as well as of the distribution of the dominant social value orientations before and after the experimental manipulation, depending on the type of a basic facial emotional expression being presented (happiness vs anger). Directional predictions were confi rmed with regard to the negative manipulation which was followed by a reduction in the orientation on the others and a reduction in the total number of altruists, while the positive manipulation resulted in a general increase of the observed number of altruists.

[keywords] => Słowa kluczowe: orientacje społeczne; orientacja na siebie/innych; Kołowa Metoda Liebranda; ekspresje mimiczne, zmienność orientacji społecznych [keywords_en] => Key words: social value orientations; prosociality; variability of social value orientations; Ring Measure of Social Values; facial emotional expressions [file_path] => /files/articles/2017-23-zmiana-orientacji-spoecznej-pod-wpywem-obserwowanej-ekspresji-mimicznej-partnera-interakcji.pdf [okladka] => psychologia_spoleczna.jpg [rocznik] => Rocznik: 2017 Tom: 23 Numer: 1 [strony] => 189-197 )
zmiana-orientacji-spoecznej-pod-wpywem-obserwowanej-ekspresji-mimicznej-partnera-interakcji

ZMIANA ORIENTACJI SPOŁECZNEJ POD WPŁYWEM OBSERWOWANEJ EKSPRESJI MIMICZNEJ PARTNERA INTERAKCJI

okladka
SOCIAL VALUE ORIENTATION CHANGING UNDER THE INFLUENCE OF OBSERVED PARTNER’S EMOTIONAL FACIAL EXPRESSIONS

Joanna Lewczuk

DOI:10.14691/CPPJ.23.1.189

Rocznik: 2017 Tom: 23 Numer: 1
Strony: 189-197

Artykuł dotyczy zmiany orientacji społecznej obserwatora pod wpływem postrzeganej na czyjejś twarzy określonej ekspresji emocjonalnej. Badanie przeprowadzono w schemacie eksperymentalnym za pośrednictwem internetu (N=972). W świetle uzyskanych danych można po raz pierwszy mówić o orientacjach społecznych jako wymiarze podatnym na zmianę pod wpływem obserwowanej ekspresji mimicznej. Wskazano na zróżnicowanie wskaźników orientacji na innych oraz rozkładu grup dominujących orientacji społecznych sprzed i po manipulacji eksperymentalnej, zależnie od rodzaju prezentowanej mimicznej ekspresji emocji podstawowej (radość vs złość). Kierunkowe przewidywania uzyskały potwierdzenie w odniesieniu do manipulacji emocją złości, po której nastąpiło zmniejszenie się orientacji na innych i zmniejszenie się ogólnej liczby altruistów, natomiast w wyniku manipulacji emocją radości zaobserwowano ogólny wzrost liczby altruistów.

Słowa kluczowe: orientacje społeczne; orientacja na siebie/innych; Kołowa Metoda Liebranda; ekspresje mimiczne, zmienność orientacji społecznych